Rand Nam Phi (ZAR)

Đồng rand Nam Phi là đồng tiền của Nam Phi. Đồng tiền này có ký hiệu đơn giản là ‘R’, với mã tiền tệ là ZAR, từ tiếng Hà Lan ‘zuid-afrikaanse rand’, nghĩa là đồng rand Nam Phi. Đồng rand là một loại tiền pháp định, với thừa số chuyển đổi có 6 hàng số có nghĩa. Đồng rand Nam Phi thường được giao dịch nhiều nhất với đồng đô-la Mỹ. Đồng rand là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ 18 thế giới.

Tên loại tiền tệ

Rand Nam Phi

R

Tỷ giá chuyển đổi ZAR

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý.Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Rand Nam Phi