Кратък наръчник по всички въпроси за данъци в Дания

Olesya Mets

Настоящата статия ще ви даде цялостна представа за основните видове данъци в Дания и конкретните данъчни ставки. С изброеното обаче не се изчерпва полезната информация, която ще получите.

Ще разберете още кои са лицата, длъжни да плащат данък общ доход в Дания, има ли данъчни облекчения в скандинавската държава и как се подава годишна данъчна декларация там. Ще научите още и за съществуването на качествени алтернативни решения, заслужаващи вашето внимание.

Използвайки услугите на Wise, вие имате опцията да изпращате пари в Дания за погасяване на данъчните ви задължения по максимално бърз, сигурен и удобен начин.

Wise ви предлагат модерен и практичен мултивалутен акаунт. С него лесно можете да превеждате и конвертирате пари в над 50 различни валути! Преводите и конвертиранията се правят по средния пазарен валутен курс - същият като този, който можете да намерите в Google. Това ви гарантира прозрачност при таксите и изчерпателна информация за тях още преди да сте си направили безплатен профил.

Направете си профил в Wise за няколко минути

Това ръководство може да ви бъде много полезно, но не трябва да се приема като финансов съвет. Потърсете счетоводител или финансов съветник за безпроблемно подаване на данъчната ви декларация.

Данъци в Дания - основни видове и техните характеристики

Доходите на физическите лица се облагат със следните данъци.

 • Национални данъци

Националните данъци в Дания се категоризират като данъци с най-ниска и съответно с най-висока данъчна основа, поради което личните доходи са обект на прогресивно данъчно облагане. Най-ниската данъчна основа е съставена от личния доход плюс положителния нетен капиталов доход. При този данък се предполага данъчно облагане от 12,10% - данните са за 2022 г.

От своя страна, данъкът с най-висока данъчна основа се формира от личния доход плюс положителния нетен капиталов доход. В случая, този данък е 15% от онази част на данъчната основа, надвишаваща * DKK 552 500 - данните са за 2022 г.¹

* датски крони - официалната валута на страната

 • Местни данъци

Общинският данък в Дания е типичен местен данък.

По точно казано, общинският данък е местен подоходен данък, който се начислява върху облагаемия доход с фиксирана ставка в зависимост от правилата на общината. Средната стойност на данъка за страната е 24,982% - данните са за 2022 г.¹

 • Данък върху пазара на труда, данък върху акциите и църковен данък

Данъкът върху пазара на труда възлиза на 8% от личния доход.

Доходът от акции до DKK 57 200 за неженен човек и DKK 114 400 за семейна двойка, се облага с 27% за 2022 г. Доходите от акции над посочените суми се облагат с 42%.

Църковният данък се налага с фиксирана ставка в различните общини. Средната стойност за страната за църковните данъкоплатци е приблизително 0,70% за 2022 г. Църковният данък се налага от общините и се начислява само за членове на Датската държавна лутеранска църква.¹

Други данъци върху доходите на физическите лица

 • Специална схема за емигрантите и учените

Съгласно специален данъчен режим, емигрантите, които са наети в Дания, както и учените, назначени на работа в страната, могат да кандидатстват за фиксирана данъчна ставка в размер на 27% върху брутната си заплата за период до 84 месеца. За да бъдат одобрени по тази схема обаче, въпросните лица трябва да са изпълнили редица условия като, например, гарантираната им месечна заплата, преди приспадане на подлежащите на приспадане пенсионни вноски на служителите, да бъде най-малко DKK 70 400 средно през календарната година.¹

 • Схема за наемане на работна сила

Схемата за наемане на работна сила е отделно датско ограничено данъчно задължение. Понятието „наемане на работна сила“ предполага, че служителят продължава да бъде официално нает от работодателя в своята родна страна, но е нает в компания в Дания като приемаща страна при условия, които са характерни за едно стандартно трудово правоотношение. Следователно, компанията в Дания се счита за работодател по отношение на данъчните цели, за да попадне в обхвата на схемата за наемане на работна сила.¹

Обърнете внимание на това, че данъчните власти в Дания обръщат специално внимание на правилата за наемане на работна сила и тяхното спазване.¹

Кои лица имат задължение да плащат данъци в Дания?

Физическо лице може да бъде обложено с данъците в Дания на три основания:

 • като носител на пълни данъчни задължения към страната
 • като носител на ограничени данъчни задължения
 • съгласно специалните правила за емигранти и учени
 • съгласно схемата за наемане на работна сила¹

Физическите лица, които са жители на Дания, носят пълна данъчна отговорност, тоест подлежат на данъчно облагане върху своя световен доход, освен ако не се считат за данъчно местни лица в друга държава съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).

Физическите лица, които не носят пълна данъчна отговорност, могат да имат ограничени данъчни задължения към държавата. Границата на ограничената данъчна отговорност е до доходи от датски източници, изброени в датския Закон за данъците при източника. Такива източници са заплатите за извършена работа в Дания, където престоят надвишава 183 дни в рамките на 12 месеца, възнагражденията, обхванати от специалните правила за наемане на персонал, доходи от имущество, намиращо се в скандинавската държава и други подобни.¹

Доходите на местните физически лица, които са данъчно задължени в Дания, ще бъдат обложени с данък до 52,07% за 2022 г. в съответствие с обикновената данъчна схема.¹

Данъчни ставки в Дания

При определяне на данъка по обикновената схема, се вземат под внимание следните видове доходи:

 • лични доходи - заплата, обезщетения в натура, доход от самостоятелна заетост, доход от пенсия и други подобни
 • капиталови приходи - приходи от лихви, разходи за лихви, нетна облагаема капиталова печалба и други подобни
 • облагаем доход - личен доход, добавен към капиталовия доход, към който се прилагат определени удръжки
 • доходи от акции - дивиденти, капиталови печалби от акции
 • стойност на недвижим имот, намиращ се в Дания или в чужбина¹

Различните видове доходи се облагат с различни данъци и следователно в употреба влизат различни данъчни ставки.

Правилото за 2022 г. е, че данъчната ставка не може да надвишава 52,07%. Това правило обаче не важи за данъка върху пазара на труда, данъка върху акциите, данъка върху стойността на имуществото и църковния данък.

Нетният капиталов доход се облага със ставка до максимум 42% за 2022 г. Отрицателният нетен капиталов доход и някои надбавки могат да бъдат приспаднати, но не изцяло.¹

Освобождаване от плащане на данъци в Дания и данъчни облекчения

В случая става въпрос за: разходи за заетост, лични удръжки, лични надбавки и загуби.²

По принцип, от обезщетението за заетост може да се възползва всяко лице, което извършва активна трудова дейност. Надбавката възлиза на 10,60% от трудовия доход и не може да надвишава DKK 41 600 - данните са за 2022 г.

Към разходите за заетост спадат:

 • пътуване до и от работа
 • удръжки за пътни разходи
 • вноски към пенсионни схеми
 • разходи за преместване
 • сервизни разходи
 • двойно домакинство²

Личните удръжки, от своя страна, се разделят на:

 • благотворителни вноски
 • детски надбавки
 • разходи за лихви
 • лош дълг
 • разходи на асоциацията
 • глоби и неустойки²

Личните надбавки пък са под формата на данъчни кредити. Що се отнася до загубите, третирането им зависи от това дали акциите се котират или не се котират. Загубите от акции, котирани на регулирана фондова борса, могат да бъдат компенсирани срещу печалби, тоест дивиденти и капиталови печалби от други котирани акции в рамките на същата година.²

Как да платите дължимия данък общ доход в Дания?

Можете да платите дължимите данъци в Дания чрез входирате на годишната ви данъчна декларация на място във физическия обект на съответната данъчна служба.

Разполагате и с друга опция - да подадете декларацията си онлайн през сайта на Датската митническа и данъчна администрация (Skatteforvaltningen). Това, което трябва да направите е, първо да влезете в E-tax (TastSelv), за да проверите предварителната оценка на дохода ви, която задължително се прави от данъчната администрация. След това следвайте посочените стъпки, за да завършите плащането на дължимите данъци.³

Платете задълженията по данъчната си декларация в Дания от България, използвайки услугите на Wise

Ако сте взели решение за откриване на банкова сметка в чужбина, трябва да помислите за това дали съществуват някакви надценки и допълнителни такси, каквато е обичайната практика на банките. Не забравяйте да обърнете внимание на тези фактори и обстоятелства, и в случай, че ви предстои да изпращате пари в Дания от България.

С Wise получавате гаранция, че за всеки превод и конвертиране на над 50 различни валути се използва само и единствено средният пазарен валутен курс.

Спестете пари с Wise


Използвани източници:

 1. PWC, Worldwide tax summaries, Данъци върху доходите на физически лица в Дания
 2. PWC, Worldwide tax summaries, Данъчни облекчения в Дания
 3. Датската митническа и данъчна администрация (Skatteforvaltningen), информация за начините за плащане на данъчни задължения за 2022 г.

Източниците са проверени на 30.09.2022 г.


This publication is provided for general information purposes only and is not intended to cover every aspect of the topics with which it deals. It is not intended to amount to advice on which you should rely. You must obtain professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action on the basis of the content in this publication. The information in this publication does not constitute legal, tax or other professional advice from Wise Payments Limited or its affiliates. Prior results do not guarantee a similar outcome. We make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in the publication is accurate, complete or up to date.

Money for here, there and everywhere

Научете повече

Tips, news and updates for your location