Данъци в Швейцария - цялата информация на едно място

Olesya Mets

Данъчната система на всяка държава е строго специфична и трябва да бъде разглеждана в нейната цялост.

От тази статия ще получите детайлна информация относно всички теми, свързани с данъци в Швейцария, а именно:

 • видовете данъци в страната
 • лицата, имащи задължение да плащат данък общ доход
 • данъчните ставки и ска́лата, по която се формират
 • данъчните облекчения и освобождаването от плащане на данъци

Въпреки че горепосочената информация ще ви бъде много полезна, имайте предвид, че винаги съществуват и други, алтернативни възможности.

Една такава възможност са услугите на Wise, благодарение на които можете да изпратите парични средства в Швейцария, за да погасите всичките си задължения по подадената от вас там годишна данъчна декларация.

Мултивалутният акаунт на Wise ви позволява да конвертирате и превеждате пари в над 50 различни валути по средния пазарен валутен курс - същият, който можете да намерите в Google. Така вие получавате гаранция за пълна прозрачност при таксите и предварителна информация за техния размер.

Изпращайте лесно и бързо пари в чужбина с Wise

Това ръководство може да ви бъде много полезно, но не трябва да се приема като финансов съвет. Потърсете счетоводител или финансов съветник за безпроблемно подаване на данъчната ви декларация.

Кои са основните видове данъци в Швейцария?

Данъците в Швейцария се събират на три различни нива:

 • на федерално ниво, което е еднакво за цялата държава
 • на кантонално ниво, което е еднакво в рамките на определен кантон и се основава на неговото данъчно законодателство
 • на общинско ниво - общините следват кантоналния данъчен закон, но имат право да определят своя собствена ставка на общинския данък в рамките на определени граници

Ставките на данък общ доход са прогресивни на федерално ниво и в повечето кантони. Някои кантони обаче наскоро въведоха фиксирано данъчно облагане.

По-конкретно, основните видове данъци в Швейцария са:

 • Пряк федерален данък върху дохода
 • Основен кантонален данък в Цюрих
 • Основен кантонален данък в Женева¹

Други видове данъци в Швейцария - местни подоходни данъци

Представител на местните подоходни данъци в Швейцария е комуналният данък в Женева

Всяка община на кантон Женева на практика определя сама множителя, прилаган към кантоналната данъчна ставка и в зависимост от конкретните си финансови нужди. В резултат на това, комуналните такси могат да варират значително.

Комуналните данъци са процент от кантоналните данъци и се събират заедно с тях. Например, ефективният общински данък на град Женева е 45,5% от основния кантонален данък. Най-високата общинска данъчна ставка е 51% от основния кантонален данък, а най-ниската: 25%.¹

Изисквания за удръжки при продажба на собственост, дивиденти, лихви и лицензионни възнаграждения

Като цяло, приходите от лихви и дивиденти, получени от швейцарски източници, подлежат на облагане с 35% данък при източника, който данък трябва да бъде удържан от страната, която плаща, например банка или швейцарска компания. Данъкът се приспада директно от брутната сума, платена на получателя.

Върху плащания, получени за заеми, обезпечени с имот, намиращ се в Швейцария, може да се начисли данък при източника, ако кредиторът - физическо или юридическо лице - е установен в чужбина. Данъкът при източника трябва да бъде удържан от платеца на лихвата.¹

Данък общ доход в Швейцария - кои лица са задължени да го плащат?

Местните данъчно задължени лица се облагат с данък върху доходите и богатството си в световен мащаб. Чуждестранните физически лица се облагат с данък само върху доходите и богатството си, получени от източници в Швейцария.¹

Каква е данъчната ставка в Швейцария?

Всички доходи се облагат на базата на една и съща данъчна декларация обикновено с една и съща данъчна ставка. Тоест, източниците на доходи се сумират заедно и от този общ доход се изваждат приложимите удръжки. Това води до приложима данъчна ставка, която се налага върху целия облагаем доход.

От всички ставки на данъка върху доходите на физическите лица, тук ще разгледаме само и единствено основния пряк федерален данък общ доход.¹

За повече информация относно ставките на останалите видове данъци и техните ска́ли за изчисляване, можете да посетите следната страница на PWC за данъци върху доходите на физическите лица в Швейцария.

Ставките на данъка върху доходите са прогресивни както на федерално ниво, така и в повечето кантони. През 2021 г. федералният данък върху доходите варира от 0,77% (за неженени данъкоплатци) и 1% (за женени данъкоплатци) до максималната ставка от 11,5%. За лица с облагаем доход под CHF 14 500 и двойки с облагаем доход под CHF 28 300 не се налага федерален данък.

На кантонално ниво данъчните ставки варират значително с максимална ставка в Цюрих от приблизително 41,3%, в сравнение с 23,1% в Цуг или 32,6% в Люцерн, 41,5% в Лозана и до 48,0% в Женева. Важно е да се отбележи, че всички ставки включват федерален данък.⁴

Има ли възможности за освобождаване от плащане на данъчни задължения в Швейцария и данъчни облекчения?

Да, има такива възможности. Всички удръжки се изваждат от общия доход според данъчната декларация.²

Разходи за заетост, лични и бизнес удръжки

При разходите за заетост ситуацията е следната.

Социалноосигурителните вноски на служителя се приспадат от брутния трудов доход. Вноските към чуждестранни системи за социално осигуряване също могат да подлежат на приспадане. Обикновено делът на работодателя от социалноосигурителните вноски не се разглежда като облагаем доход и следователно не се облага с данък за физическо лице.

Кантоналното законодателство може да регламентира допълнителни удръжки като например лични удръжки. Условията и ограниченията за тях са определени от федералния закон, както и за всеки кантон, и следователно може да има различия.

Основните лични удръжки са:

 • Издръжка
 • Вноски за благотворителност
 • Разходи за дневни грижи
 • Премии за животозастраховане
 • Приспадане на ипотека
 • Социално осигуряване и пенсионни схеми
 • Разходи за недвижими имоти
 • Банкови такси
 • Медицински разходи

От своя страна, основните бизнес удръжки са:

 • Начислени разходи
 • Условни задължения
 • Амортизация на дълготрайни активи или амортизация на нематериални активи²

Лични надбавки и сделки със свързани лица или плащания към чуждестранни свързани лица

При личните надбавки също има ясно определени правила.

Те могат да се предоставят въз основа на личните обстоятелства на лицето - дали е женено/омъжено или не, брой деца или възраст. В случай че, данъкоплатецът оказва финансова подкрепа на лица, които не са в състояние да работят или които не работят на пълен работен ден, с изключение на съпруга/съпругата и техните собствени деца, има опция да бъде направено допълнително приспадане. Това обаче може да стане само ако са изпълнени всички условия, определени от кантоналното законодателство.

Има специфики и при сделките със свързани лица или плащания към чуждестранни свързани лица.

Плащанията, направени например към членове на семейството или други лица, по принцип не се приспадат от облагаемия доход. При определени обстоятелства може да бъде налично ограничено приспадане.²

По какъв начин можете да платите данък общ доход в Швейцария?

Можете да попълните данъчната си декларация на хартиен носител и да я входирате в местната кантонална административна служба или да го направите онлайн. Не забравяйте обаче, преди да започнете попълването на годишната си данъчна декларация, да погледнете уебсайта на съответната кантонална данъчна администрация за евентуални допълнителни изисквания и условия. Разбира се, винаги можете да разчитате на и помощ от данъчните специалисти в администрацията.³

С Wise получавате опцията да платите задълженията по данъчната си декларация в Швейцария от България

Важно е да имате предвид какви са актуалните обменни курсове и дали се изискват допълнителни такси не само, когато ви предстои откриване на банкова сметка в Швейцария, например. Трябва да вземете под внимание тези фактори и когато сте решили да изпращате пари от България за Швейцария.

С Wise, всеки паричен превод се осъществява по единствения справедлив и реален валутен курс, а именно средният пазарен валутен курс.

Създайте си напълно безплатен акаунт в Wise
за минути


Използвани източници:

 1. PWC, Worldwide tax summaries, Данъци върху доходите на физически лица в Швейцария
 2. PWC, Worldwide tax summaries, Данъчни облекчения в Швейцария
 3. Studyinginswitzerland, Ръководство за това как да подадете своята данъчна декларация в Швейцария
 4. mme.ch, Обобщение на индивидуалното данъчно облагане в Швейцария

Източниците са проверени на 29.09.2022 г.


This publication is provided for general information purposes only and is not intended to cover every aspect of the topics with which it deals. It is not intended to amount to advice on which you should rely. You must obtain professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action on the basis of the content in this publication. The information in this publication does not constitute legal, tax or other professional advice from Wise Payments Limited or its affiliates. Prior results do not guarantee a similar outcome. We make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in the publication is accurate, complete or up to date.

Money for here, there and everywhere

Научете повече

Tips, news and updates for your location