Данъци в Германия - всичко, което трябва да знаете

Olesya Mets

Ако искате да получите пълна, точна и подробна информация за всичко, свързано с данъци в Германия, то тази статия е точно за вас!

От нея ще разберете:

 • Какви видове данъци в Германия съществуват
 • Кое е данъчно задълженото лице за плащане на данък общ доход в страната
 • Каква е германската данъчна ставка
 • Има ли данъчни облекчения и освобождаване от плащане на данъци
 • Кои са начините за плащане на данък общ доход в Германия

Обърнете внимание и на алтернативните решения.

С Wise имате възможност да изпратите пари в Германия от чужбина, за да погасите данъчните си задължения по подадената от вас там годишна данъчна декларация.

Изпращане на пари в чужбина с Wise

Това ръководство може да ви бъде много полезно, но не трябва да се приема като финансов съвет. Потърсете счетоводител или финансов съветник за безпроблемно подаване на данъчната ви декларация.

Какви са данъците в Германия?

Доходът, който се облага с данък в Германия, обхваща всички доходи, придобити от следните бизнес и професионални категории:

 • Селско и горско стопанство
 • Търговия и бизнес
 • Независими професии
 • Назначаване на работа
 • Капиталови инвестиции
 • Наеми и хонорари
 • Други приходи, съгласно действащото германско данъчно законодателство

Нетният доход се основава на всички брутни доходи, получени през календарната година и намален с разходите, свързани с дохода през същия период за всяка от горните категории.¹

Кой трябва да плаща данък общ доход в Германия?

Отговорът на този въпрос зависи от това какъв е вашият данъчен статус. Спрямо германското законодателство, вие можете да сте:

 • Местен жител
 • Чуждестранен жител

Важно е да се отбележи, че всички местни лица се облагат с данък върху техния доход, независимо дали негов източник е Германия или друга държава по света. За чужденците важи правилото, че се облага с данък само онзи доход, който е придобит в Германия.¹

Кои лица се считат за местни жители?

Ще бъдете считани за местни жители в една от двете хипотези:

1. Ако имате жилище в Германия, което използвате или което поне е достъпно за вас, без значение дали жилището е ваша собственост или е наето. Дори една стая в къщата на приятел, може да е достатъчна, ако е достъпна за вас по всяко време.

2. Ако имате обичайно местопребиваване в Германия. Разполагате с обичайно местопребиваване само, ако присъствате физически в Германия за повече от шест месеца през всяка една календарна година или за последователен период от шест месеца в края на годината.

Решаващи са обективните обстоятелства. Националността сама по себе си не е критерий за определяне на пребиваване или данъчно задължение.²

Извън тези две хипотези, вие ще имате данъчен статус на чуждестранен жител.

Каква е германската данъчна ставка?

В Германия се използва прогресивната данъчна система, тоест, има различни степени на данъчната ставка.

Важно е обаче да обърнете внимание и на нещо друго. Има различни диапазони на облагаем годишен доход, съответно и различни данъчни ставки, в зависимост от данъчната група, в която попадате. Има се предвид дали сте сам или женен, дали работите основна или втора работа, и други подобни.

В долупосочената таблица ще видите какви са данъчните ставки за различните облагаеми годишни доходи за данъкоплатец, който е сам и за такъв, който е женен. Информацията е за 2022 година.¹

Облагаем годишен доход за данъкоплатец, който е сам Облагаем годишен доход за данъкоплатец, който е женен Данъчна ставка в %
0 - 10,347 0 - 20,694 0%
10,347 - 58,596 20,694 - 117,192 14 to 42%*
58,596 - 277,825 117,192 - 555,650 42%
277,825 - по-голяма сума 555,650 - по-голяма сума 45%

* Геометрично прогресивните ставки започват от 14% и се повишават до 42%.

(Всички посочени данни в таблицата са актуални към момента на написването на тази статия - 06.09.2022 година.)

Ако работите в Германия имайте предвид, че определени данъци се удържат директно от вашата брутна заплата като след тези удръжки вие всъщност получавате нетната стойност на заплатата си. Във фиша за заплата ви, ще бъде посочено точно колко и какво е удържано.³

Съвет: правете разлика между данъци и осигурителни вноски, защото това са съвсем различни неща!

Солидарен допълнителен данък

За да подобри икономическото положение и инфраструктурата на определени региони, към всички данъци в Германия, правителството прибави 5,5% солидарен допълнителен данък. Допълнителната такса се налага като процент върху всички индивидуални данъци върху доходите.

Считано от 1 януари 2021 г., прилагането на тази мярка обаче е значително ограничено. Вече не се начислява допълнителна такса за солидарност за следните лица:

 • Лица, които са сами и подават декларация индивидуално, и които имат данъчна тежест не повече от EUR 16,956 - приблизително еквивалентна на облагаем доход от EUR 62, 000.
 • Семейни лица, които са съвместни данъкоплатци и подават декларация заедно, и които имат данъчна тежест не повече от EUR 33,912 евро - приблизително еквивалентна на облагаем доход от EUR 124 000.¹

Връщане на данъци от Германия

След края на всяка календарна година можете да поискате връщане на данъци от Германия.

Ако сте семейна двойка, подавате съвместни данъчни декларации, освен ако не сте законно разделени или единият съпруг поиска друго. Годишните декларации трябва да бъдат подадени до 31 юли на годината следваща данъчната година. Крайният срок за подаване изтича на 28 (29) февруари на втората година след данъчната година, ако данъчната декларация е изготвена от професионален данъчен консултант. Крайният срок за подаване на данъчни декларации за доходите за 2021 г. беше удължен до 31 август 2023 г. за тези данъкоплатци, подпомагани от професионален данъчен съветник.

След подаването на декларацията, данъчните служби я разглеждат и се произнасят по нея с окончателна оценка.

Ако сте с данъчен статус на чуждестранен жител, ще трябва да подадете декларация и да получите оценка само, ако германският доход не подлежи на удържане на данък върху заплатата. В противен случай не се изискват декларации и оценки.⁴

Има ли данъчни облекчения и освобождаване от плащане на данъци в Германия?

В Германия има данъчни облекчения, при които определени и законово регламентирани разходи, направени, могат да бъдат приспаднати от дължимия данък.

Такива разходи са разходите за заетост. Различни надлежно документирани и задължително направени разходи, свързани с дохода ви, могат да бъдат приспаднати, освен ако в случаи на трудово правоотношение не са възстановени от работодателя.

За служителите обичайните данъчни облекчения включват:

 • Разходи за пътуване до и от работа
 • Бизнес литература
 • Професионални такси
 • Работно оборудване

За 2020, 2021 и 2022 служителите, които са преминали към дистанционен режим на работа, имат право да удържат EUR 5 евро за всеки календарен ден работа от вкъщи, като общата сума не може да надвишава EUR 600 евро за календарна година и по този начин се получава съответното ограничение от 120 дни на годишна база.

В Германия съществува и обща надбавка за служителите за бизнес удръжки от EUR 1200 на година. До степента, в която действителните разходи, свързани със заетостта, надвишават еднократната сума от EUR 1200, те подлежат на приспадане, ако да бъдат доказани.

Има и много други разходи, които се приспадат от дължимия данък като:

 • Лични удръжки - изплащане на издръжка, вноски за благотворителност, разходи за гледане на деца, разходи за образование, осигурителни вноски, приспадане на ипотека
 • Стандартни удръжки
 • Бизнес удръжки
 • Удръжки за извънредни тежести⁵

Как се плаща данък общ доход в Германия?

Можете сами да подадете данъчната си декларация на хартиен носител. Имате опцията да изберете данъчен консултант да ви помогне с цялата работа или да използвате услугите на програма като ELSTER

Можете да платите данъчната си декларация и онлайн, което обикновено е по-бързо и лесно, отколкото ако използвате хартиените формуляри.

Платете задълженията по вашата данъчната декларация в Германия от България с Wise

Когато изпращате пари от България за Германия, за да платите данъците, които сте декларирали с подадената годишна данъчна декларация в Германия.Не забравяйте да обърнете внимание на това дали има допълнителни такси и какви са актуалните обменни курсове.

С мултивалутния акаунт на Wise, всички конвертирания и преводи в над 50 различни валути, включително и в EUR, се правят само и единствено по средния пазарен валутен курс - същият, който можете да намерите в Google. Това ви гарантира абсолютна прозрачност при таксите за преводите като можете да получите предварителна информация за всички дължими такси още преди да сте си направили безплатен акаунт в Wise!

Направете си безплатен акаунт в Wise сега


Използвани източници:

 1. PWC, Worldwide tax summaries, Данъци върху доходите на физически лица в Германия
 2. PWC, Worldwide tax summaries, Местни физически лица в Германия
 3. Make it in Germany, Заплати, данъци и социални осигуровки в Германия
 4. PWC, Worldwide tax summaries, Данъчна администрация в Германия
 5. PWC, Worldwide tax summaries, Данъчни облекчения в Германия

Източниците са проверени на 06.09.2022 г.


Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение