Uuring: mis motiveerib noori töö valikul?

Kristi Rebane
26.10.22
1 minute read

Wise’i tellimusel uuris Kantar Emor noortelt, mida nad oma tulevase töö valikul kõige tähtsamaks peavad.

Tulevased ettevõtjad

Noori, kes soovivad saada ettevõtjaks, tõmbab selle poole eelkõige tööaja paindlikkus, mida peab väga oluliseks 61%. Peaaegu sama palju ehk 58% peab oluliseks loomingulist vabadust. Mõne meie ühiskonna probleemi leevendamist või millegi ära tegemist nimetas väga olulisena 44%, rahalist aspekti ehk võimalust palju teenida tõi välja 41%. Võrreldes eelmise aastaga kasvas nii loomingulise vabaduse kui ka mõne ühiskonna probleemi lahendamise olulisus.

Kas roheline mõtlemine on tähtis?

Töökoha valiku motivaatoreid uurides küsisime noortelt, kuivõrd mõjutab nende valikut tööandja panustamine või võimalus ise panustada kliima soojenemise vältimisse. Väga oluliseks ehk 6-7 palli 7-palli skaalal hindab seda veidi üle neljandiku ehk 27% noortest, pigem oluliseks peab seda 30%. Kolmandik noori peab kliima soojenemise vähenemisesse oma panuse andmist töökoha valikul pigem ebaoluliseks.

Palk või paindlikkus?

Kaardistasime ka töötasu olulisust võrreldes teiste motivaatoritega nagu paindlik tööaeg- ja koht, võimalus osaleda ettevõtte arendamises ja osalus ettevõttes.

  • Tehnoloogia- või infotehnoloogiaalast karjääri sihtivate noorte seas on kõrgemal töötasul suurem kaal vaid võrreldes ettevõtte arendamises osalemisega, teised kaardistatud motivaatorid on noortele töötasust olulisemad.

  • Ettevõtlusalast tulevikku soovivaid noori motiveerib kaardistatud teguritest enim kasumist osa saamise võimalus.

Uuringu sihtrühma moodustasid Eesti õpilased, kes 2021/2022. õppeaastal õpivad põhikooli 9.klassis, üldhariduskooli gümnaasiumiastmes või muus õppeasutuses, kus omandavad kutsekeskharidust. Valimi moodustamisel arvestati sihtrühma jaotumisega piirkonna ja elukoha tüübi (linn/maa) ja soo ning rahvuse lõikes.

Uuringu meetod: veebiintervjuud ehk CAWI-meetod (Computer Assisted Web Interviewing). Küsitlus viidi läbi 23.03.-07.04.2022 ning selles osales 344 noort.

Kas oled juba Wise'i ettevõtluskooli materjalidega tutvunud? Uuri lähemalt wi.se/kool.

Wise is the smart, new way to send money abroad.

Find out more

Tips, news and updates for your location