Wise’i uuring: Iga kolmas noor soovib töötada tehnoloogiasektoris

Kristi Rebane

Wise’i tellitud Norstati värske uuring näitab, et kuigi huvi IT-d õppida püsib 16-19aastaste noorte seas võrreldes eelmise aastaga samal tasemel, siis soov idusektoris töötada on tõusutrendil.

Uuring näitab, et noorte huvi (info)tehnoloogiaalase hariduse vastu ei ole aasta jooksul muutunud – endiselt väljendas 23% vastanuist selle vastu huvi, kusjuures 7% kavatseb kindlasti ning 16% tõenäoliselt jätkata õpinguid mõnel (info)tehnoloogiaga seotud erialal.

Nii nagu ka eelnevatel aastatel on poisid (info)tehnoloogiaalasest karjäärist rohkem huvitatud kui tüdrukud: 40% noormeestest ning 15% neidudest soovib kindlasti või tõenäoliselt minna õppima mõnd (info)tehnoloogiaga seotud eriala. Suurim huvi IT-õppe vastu on Tallinna noortel (28%), maapiirkondades ning väikelinnades on huvi madalam, püsides 20% ringis.

Maakondade lõikes on näha tugevat IT-huvi Ida-Viru noorte seas. Pea iga teine ehk 43% Ida-Viru noortest soovib mõnd (info)tehnoloogiaga seotud eriala õppida ning sama protsent, 43% tulevikus ka mõnes tehnoloogiaettevõttes või startup'is töötada.

Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja: "Noored ei karda tehnoloogiat õppida ega tehnoloogiavaldkonnas töötada. Tuleb kiita kõikide Ida-Viru ettevõtlustugistruktuuride suurepärast tööd - noored on ettevõtlusaldid, tehnoloogiahuvilised ning teadlikud sellest, mis on startup. Kaasaegne tehnoloogia ja ettevõtlus on atraktiivsed nii karjääri poolest kui ka elustiilina. Sellesse on kindlasti panustanud Ettevõtlik kool, noorte inkubaator Enskied, startup praktikaprogramm Spinner, Narva OBJEKT üritused, Startup Estonia ja Teaduspark Tehnopol Ida-Virumaa programmid.

Ettevõtluse reaalse statistika ning noorte tulevikuplaanide vahel on aga suur erinevus. Piirkonna noored mõistavad, et soovides head elu, pole neil muud võimalust, kui ise endale töökoht luua või vaadata tehnoloogiavaldkonna poole, mis pakub huvitavaid ning paremini tasustatud töökohti. Minu jaoks on väga kurb jätkuvalt tõdeda suurt erinevust poiste ja tüdrukute valmiduses olla ettevõtlikud ning siduda oma karjääri tehnoloogiasektoriga - sellega tuleb riiklikul tasemel tegeleda."

Tulevik tehnoloogias

Soov töötada tehnoloogiaettevõttes või idufirmas on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ning täna soovib enam kui iga kolmas noor (37%) tulevikus tehnoloogia- või iduettevõttes tegutseda.

Enim soovivad seda Tallinnas (48%) ning suurlinnades (Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve) elavad noored (37%). Väikelinnades (28%) ning maapiirkondades (33%) jääb protsent madalamaks. Töö idu- või tehnoloogiafirmas tõmbab eelkõige noormehi, kellest 54% tahab seda kindlalt või tõenäoliselt. Tüdrukute seas on see näitaja 28%.

Wise innustab noorte tehnoloogiahuvi iduekspertide loodud õppematerjalidega, mis on mõeldud koolide õppeprogrammi toetama ning on kõigile vabalt ja tasuta kättesaadavad.

Kas oled juba Wise'i ettevõtluskooli materjalidega tutvunud? Uuri lähemalt wi.se/kool.

Norstati poolt läbiviidud uuringu sihtrühma moodustasid Eesti õpilased, kes 2022/2023. õa õpivad põhikooli 9. klassis, üldhariduskooli gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses (omandavad kutsekeskharidust). Uuringus osales 303 sihtrühma esindajat.


*Palun vaadake kasutustingimusi ja teie piirkonna toote kättesaadavuse teavet või külastage lehte Wise’i tasud ja hinnad, et saada värskeimat teavet hindade ja tasude kohta.

See info on esitatud üldise teavitamise eesmärgil ning see ei kujuta endast Wise Payments Limitedi ega tema tütarettevõtete või sidusettevõtete juriidilist, maksualast ega muud laadi professionaalset nõuannet ning see pole mõeldud finantsnõustajalt või üheltki teiselt spetsialistilt nõu saamise asendamiseks.

Me ei esita mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi selle teabe täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse kohta.

Raha ilma piirideta

Find out more

Tips, news and updates for your location