Wise’i uuring: Iga teine noor tahab saada ettevõtjaks

Kristi Rebane

Wise’i tellitud Norstati värske uuring näitab, et 16-19aastaste noorte huvi ettevõtluse vastu on võrreldes eelmiste aastatega hüppeliselt kasvanud.

Kui eelmisel aastal leidis 43% noortest, et soovib tulevikus ettevõtlusalast karjääri, siis tänaseks on see protsent oluliselt tõusnud. Enam kui pooled vastanuist (51%) soovivad luua oma ettevõtte – 12% tahab seda kindlalt ning 39% tõenäoliselt.

Noored, kes ettevõtlusalast karjääri ei kaalu, tõid peamiste takistustena välja hea idee või piisavate teadmiste ja oskuste puudumise ning hirmu ebaõnnestumise ja liiga suure vastutuse ees. Oma firmat looma kutsub noori eelkõige paindlikkus tööaja- ja koha suhtes, võimalus palju teenida ning loominguline vabadus.

Brett Lemsalu, Wise’i personaliosakonna tiimijuht: “On tõeliselt äge näha meie noorte järjest kasvavat ettevõtlikku meelelaadi ning soovi tulevikus midagi ise ära teha. Kindlasti on sellele trendile kaasa aidanud ning väärivad tunnustust õpilasfirmade programm ning ettevõtted, mis kooligruppe vastu võtavad ning noortele ettevõtlusmaailma telgitaguseid tutvustavad.”

Piirkondlikud tendentsid

Maakondade lõikes on kõige ettevõtlikumad noored Saaremaal (86%), Läänemaal (75%) ning Jõgevamaal (60%), soovides kas kindlalt või tõenäoliselt oma firma luua.

Kõige suurem on ettevõtlushuvi väikelinnades (55%), edendades nii maapiirkondi (54%) kui ka suurlinnu (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve - 47%). Neidudest soovib oma ettevõtet kas kindlasti või tõenäoliselt asutada pea iga teine (47%) ning noormeestest enam kui pooled (58%).

Imbi Raudkivi, Läänemaa Gümnaasiumi ettevõtlusõpetaja: "Tulevikutrendid tööturul on muutumas, olulised oskused on tehnoloogialane kompetentsus, aktiivne õppimine, analüütiline mõtlemine, probleemidele lahenduste leidmine jpm. Mitmekesised uuenduslikud õppemeetodid võimaldavad koolidel noortele pakkuda üha enam eneseteostusvõimalusi ja aidata kujundada nende tulevikku. Ettevõtlusõpe on täna väga praktilise suunitlusega, sh pikaajalised traditsioonid koostöös ettevõtetega (õppekäigud, lektorid koolitundides), koolisisene ainetevaheline lõiming (nt meedia ja turundus) ühistegevustena, õpilaste omaalgatuslikud projektid (nt ettevõtetele suunatud "päris" turundustegevus), üha enamate õpilaste osalemine JA Eesti Õpilasfirmade programmis jpm. Pean oluliseks ka vabadust lasta õpilastel kaasa rääkida ainete sisu planeerimisel ja tegevuste väljapakkumisel, nii võtavad nad ka vastutuse. Kõik see toetab noorte huvi siduda oma tee ettevõtlusmaailmaga."

Wise innustab noorte ettevõtlikust iduekspertide loodud õppematerjalidega, mis on mõeldud koolide õppeprogrammi toetama ning on kõigile tasuta kättesaadavad Wise’i ettevõtluskooli lehel.

Norstati poolt läbiviidud uuringu sihtrühma moodustasid Eesti õpilased, kes 2022/2023. õa õpivad põhikooli 9. klassis, üldhariduskooli gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses (omandavad kutsekeskharidust). Uuringus osales 303 sihtrühma esindajat.


*Palun vaadake kasutustingimusi ja teie piirkonna toote kättesaadavuse teavet või külastage lehte Wise’i tasud ja hinnad, et saada värskeimat teavet hindade ja tasude kohta.

See info on esitatud üldise teavitamise eesmärgil ning see ei kujuta endast Wise Payments Limitedi ega tema tütarettevõtete või sidusettevõtete juriidilist, maksualast ega muud laadi professionaalset nõuannet ning see pole mõeldud finantsnõustajalt või üheltki teiselt spetsialistilt nõu saamise asendamiseks.

Me ei esita mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi selle teabe täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse kohta.

Raha ilma piirideta

Find out more

Tips, news and updates for your location