Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Batur Yilan

Limited şirket mi şahıs şirketi mi kurmalısınız? Limited şirket nasıl kurulur? Gerekli belgeler nelerdir?

Yazımızda limited şirketler hakkında bilgi verirken bir limited şirket kurmak için nelere ihtiyaç duyabileceğini paylaştık.

Limited şirket nedir?

Limited şirket, Türkiye’de en çok kurulan şirket türüdür. Şöyle ki Türkiye’deki tüm şirketlerin yaklaşık %82’si limited, %13’ü anonim şirket, %4’ü kooperatif ve %1’i ise şahıs şirketidir.¹

Limited şirketler, ABD’de Limited Liability Companies (LLC) ve Avrupa Birliği’nde ise Societas Privata Europaea (SPE) olarak bilinir.

Limited şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca mal varlığıyla sorumlu olan şirkettir.

Tek bir kişi limited şirket kurabilir ancak ortakların sayısı 50’yi aşmamalıdır. Şirket ortakları, gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Limited şirket ortakları, şirket borçlarından sorumlu değildirler. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bununla birlikte ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından sermaye payları oranında sorumludurlar.

Limited şirketin sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.¹ Nakdi olarak getirilen sermayenin tamamının şirketin tescilinden sonraki 24 ay içinde ödenmesi mümkündür. Ödeme takvimi şirket sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi müdürler tarafından da belirlenebilir.

Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemez.

Bu şirket türü halka arz olamaz. Sadece anonim şirketlerin payları halka arz olabillir ve borsada işlem görebilir.

Limited şirket paylarının devri, genel kurul onayına bağlıdır.

Limited şirketlerin iki organı vardır: genel kurul ve müdürler kurulu.

Genel kurul; tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya (şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi gibi) yetkili olan organdır.

Müdürler kurulu, şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Şirketin tek müdürü olabilir. Müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Müdürlerin Türk vatandaşı olması veya Türkiye’de yerleşik olma şartı bulunmamaktadır.

Limited şirketin 2022 yılındaki kurumlar vergisi oranı %23’tür.² Şahıs şirketleri, elde edilen gelire göre vergilendirilir ve bu oran %40’a kadar çıkabilir.

Limited şirketin özellikleri

Limited şirketlerin özelliklerini madde madde şöyle sıralayabiliriz:

 • En çok tercih edilen şirket türüdür.
 • Tek ortaklı ya da 50 ortakla kurulabilir.
 • Sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.
 • Kurumlar vergisi oranı %23’tür ve bu oran sabittir.
 • Çoklu ortaklıkla maliyetler paylaşılabilir.
 • Ortaklık sayısı artırılarak şirket büyütülebilir.
 • Şirketin limited olması güven ve prestiji artırabilir.

“Ltd şirket”

Birçok kaynak ve ticari belgede “Ltd. Şti.” veya “Ltd. şirketi” kısaltmalarını görebilirsiniz. Bu kısaltmaların açılımı, “Limited Şirketi”dir.

Limited şirket kuruluşu

Türkiye’de şirket kuruluşu için gereken belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde, şirket kuruluş işlemlerinin 1 saat içerisinde tamamlanması mümkündür.¹

Türkiye’de şirket kuruluşu harçtan muaftır. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir.

Türkiye’de şirket kuruluş işlemleri, elektronik ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi olan MERSİS üzerinden gerçekleştirilir. Kişiler MERSİS’in internet adresi üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak şirket kuruluş sürecini başlatabilirler.

Şirket kuruluş aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 1. Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve kurucuların imzalarının tasdik edilmesi
  MERSİS üzerinde gerekli bilgiler girilerek şirket sözleşmesi hazırlanabilir. Şirketin vergi numarası da MERSİS tarafından otomatik olarak atanır. Kurucular, sözleşmeyi imzalar ve bu imzaların tasdiki için şirketin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne gidilmelidir.

 2. Şirket yetkililerin imzalarının yetkili makam tarafından onaylanarak imza beyanlarının hazırlanması
  Bu işlem herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yapılabilir.

 3. Rekabet kurumu payı ile nakdi sermayenin ödenmesi
  Şirket sermayesinin %0,04’ünün (on binde dört) “Rekabet Kurumu Payı” olarak kurumun banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Diğer kuruluş işlemleriyle birlikte bu ücret, ticaret sicili müdürlüğünde ödenebilmektedir.

 4. Tescil için ticaret sicil müdürlüğüne başvurulması
  Kurucuların ilgili belgelerle birlikte ticaret sicil müdürlüğüne başvurusu üzerine tescil işlemi tamamlanır.

Limited şirket kurmak için gerekli evraklar

Limited şirket kurmak için gerekli belgeler şunlardır:¹

 • Kurucuların imzaları tasdik edilmiş şirket sözleşmesi
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları
 • Şirket müdürlerinin imza beyannameleri
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösteren belge
 • Müdürler kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 • Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devralınmasına ilişkin olanlara da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

Limited şirket kaç kişi ile kurulur?

“Limited şirket en az kaç kişi ile kurulur?” ya da “Tek başına limited şirket kurulur mu?” gibi sorularınız olabilir. Limited şirket kurmak için 1 kişi yeterlidir.

Tek başınıza kurduğunuz limited şirket, tek ortaklı limited şirket olarak geçer. Bu kişi, gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Limited şirket banka hesabı açma

Limited şirketi için herhangi bir bankadan ticari hesap açmak gerekmektedir. Muhasabe kayıtlarının tutulması, vergi, maaş, fatura gibi ödemelerin yapılması bu hesaptan gerçekleştirilir.

Bankaların ticari hesaplara uyguladığı işlem ücretleri, faiz ve krediler değişebilmektedir. Bu nedenle ihtiyacınıza yönelik işlemler için farklı bankaların ilgili mevzuatlarını araştırmanız size fayda sağlayabilir.

Limited şirket banka hesabı açmak için gereken belgeler bankadan bankaya değişebilir. Ancak genel olarak istenen belgeler şu şekildedir.³

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • İmza sirküleri
 • Kuruluş ticaret sicil gazetesi
 • Noterden tasdikli adi ortaklık sözleşmesi
 • Bağlı olduğunuz esnaf ve sanatkârlar odası faaliyet belgesi

💰Yurt dışından ucuza ödeme alın💰

Wise ile geleneksel bankacılık kesintilerine takılmadan yurt dışına para gönderebilir ve yurt dışından para alabilirsiniz.

Hesaplayıcımızda işlem ücretini, kullanılan kuru ve alıcıya ulaşacak meblağı açıkça görürsünüz.


Online olarak başvuracağınız hesabınızla dünyanın birçok ülkesinde geçerli yerel hesap bilgileri edinirsiniz.

Şu an için USD, EUR, GBP, CAD, HUF, AUD, NZD ve SGD para birimlerinde hesap bilgileri edinmeniz mümkün.

Uluslararası işlem yapan şirketler, Wise İşletme ile yurt dışından kesintisiz ödeme alabilir ve yurt dışına ucuza para gönderebilirler.

Bu hizmet, Türkiye’de ikamet eden kullanıcılar için henüz mevcut değil.

Şimdi Kaydol! 💰

Wise ile paranızı reel piyasa kuru ile Türk lirası veya farklı birimlere çevirebilirsiniz.

Reel piyasa kuru, Google’de gördüğünüz kur değerleri olarak düşünülebilir.

Yazıda kullanılan kaynaklar:
 1. Türkiye’de şirket kurmak - Ticaret Bakanlığı
 2. Kurumlar vergisi oranı - TÜRMOB
 3. Üye işyeri olmak - Halkbank

Kaynaklar, 28.02.2022 tarihinde kontrol edildi.


Bu yayım genel bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır ve içerdiği konuların tüm yönlerini kapsamamaktadır. Dayanmanızı gerektirecek öneriler anlamını taşımamaktadır. Bu yayımın içeriğine dayanarak herhangi bir işlem gerçekleştirmeden veya bir işlemden çekinmeden önce bir profesyonel veya uzman önerisi almalısınız. Bu yayımdaki bilgi Wise Payments Limited veya iştiraklerinden herhangi bir yasal, vergi veya başka bir konuda profesyonel öneri işlevi teşkil etmez. Önceki sonuçlar benzer sonuçları garanti etmez. Yayımdaki içeriğin doğru, tam veya güncel olduğu hakkında hiçbir şekilde, dolaylı veya doğrudan, temsil, güvence veya garanti vermiyoruz.

Dünyanın dört yanında, paran yanı başında.

Daha fazla bilgi edinin

Konumunuzla ilgili ipuçları, haberler ve güncellemeler