Terms and Conditions (Wise Pilipinas Inc.)


Huling na-update: 30/01/2023

Pinapayuhan ang mga konsyumer na basahin at unawain ang naaangkop na Terms and Conditions kapag isinasaalang-alang ang isang produkto o serbisyo.

Maaari kang direktang pumunta sa anumang seksyon sa pamamagitan ng pagpili sa naaangkop na link na ibinigay. Ang mga heading ay para sa sanggunian lamang. Ang ilang naka-capitalize na termino ay may mga partikular na kahulugan sa Talasalitaan. Ang mga salitang may salungguhit sa Kasunduang ito ay naglalaman ng mga hyperlink sa karagdagang impormasyon.

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

1. Maligayang pagdating sa Wise

1.1 Itong Kasunduan. Ito ang kontrata sa pagitan mo, ang “User”, at ng Wise Pilipinas Inc., na tumutukoy sa mga terms and condition kung saan ibinibigay namin ang aming Services sa iyo (“Agreement” o “Kasunduan”). Ang kontratang ito ay tumutukoy at kasama sa mga sumusunod na karagdagang dokumento (“Additional Documents”), na naangkop din sa iyong paggamit ng aming Services:

(a) Ang aming Privacy Policy , na nagtatakda ng mga tuntunin kung paano namin pinoproseso ang anumang personal na datos na kinokolekta namin tungkol sa iyo, o na ibinibigay mo sa amin. Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Services, pumapayag ka sa naturang pagproseso, at nangangako ka na tumpak ang lahat ng datos na ibinigay mo.

(b) Ang aming Cookie Policy, na nagtatakda ng impormasyon tungkol sa "cookies" sa aming Website.

(c) Ang aming Acceptance Use Policy, na nagtatakda ng mga pinahihintulutan at ipinagbabawal na paggamit ng aming Services.

1.2 Sa pamamagitan ng pagbisita sa aming Website o paggamit sa aming Services (kabilang ang pag-download at paggamit ng aming App, o sa pamamagitan ng API, isang social media platform o iba pang awtorisadong third party), kinukumpirma mo na tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa Kasunduang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi mo dapat gamitin ang aming Services.

1.3 Sa kaso ng anumang mga pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang nakasaad sa Kasunduang ito at kung ano ang nakasaad sa Additional Documents at Help Center, kung ano ang nakasaad sa Kasunduang ito ay mananaig.

1.4 Upang matanggap ang ilan sa aming Services, maaaring hilingin sa iyo na sumang-ayon sa mga karagdagang terms and conditions (kabilang ang mga tinukoy sa seksyon 1.1), at aabisuhan ka namin patungkol dito sa wastong oras. Para sa pag-iwas sa pagdududa, kapag ginamit mo ang alinman sa aming Sevices, tinatanggap mo ang huling na-update na bersyon ng Kasunduang ito.

1.5 Dapat mo ring malaman na mayroon kaming Wise Help Centre ("Help Centre") na nagbibigay ng mga sagot sa mga karaniwang tanong ng isang kustomer.

1.6 Mga pagbabago sa hinaharap sa Kasunduang ito. Alinsunod sa seksyon 16, gagawa kami ng mga pagbabago sa Kasunduang ito sa pana-panahon . Ang binago o nirebisang Kasunduan ay magkakabisa sa sandaling ito ay mai-post sa aming website o sa petsa na ipinaalam naming sa iyo.

1.7 Saan makakakuha ng kopya ng Kasunduang ito. Lagi mong makikita ang pinakabagong bersyon ng Kasunduang ito sa aming Website. Kung gusto mo ng kopya ng Kasunduang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Customer Support.

2. Talasalitaan

Sa Kasunduang ito:

API - ang ibig sabihin nito ay ang application programming interface na ipinagkaloob ng Wise.

API Partner - ay nangangahulugan bilang isang negosyong naging partner namin para sa Wise upang ma-offer namin ang aming Services sa pamamagitan ng kanilang website, mobile application o katulad nito.

App - ang ibig sabihin nito ay ang mobile application software kung saan ino-offer namin ang aming Services, ang data na sinuplay kasama ng software at ang nauugnay na media.

Authorised User - nangangahulugan ito bilang sinumang tao na nagpapatakbo o nag-a-access sa iyong Wise Account para sa iyo na sumusunod sa proseso sa seksyon 4.3.

Business Account - nangangahulugang ang account para sa pagnenegosyo upang gamitin ang aming Services, kabilang ang Money Transfer . Maaari kang magkaroon ng maraming business accounts sa iyong Wise Account.

Business Day - nangangahulugan bilang isang araw maliban sa Sabado, Linggo o isang pampublikong holiday sa Pilipinas na kung saan ang mga institusyong pinansyal sa Pilipinas ay bukas para sa pagnenegosyo.

Chargeback - nangangahulugan ito na ang taong nagpadala sa iyo ng pera ay nag-claim sa kanilang bangko o payment provider na ang pera na ipinadala sa iyo ay hindi lehitimo, o ang pagbabayad sa Wise ay hindi natupad dahil sa kulang na pondo, pagsasara ng account o anumang iba pang dahilan.

Exchange Rate - taglay nito ang kahulugang ibinigay sa seksyon 10.2.

Guaranteed Period - taglay nito ang kahulugang ibinigay sa seksyon 10.9.

Intellectual Property - ang ibig sabihin nito ay (i) mga karapatan sa, at kaugnay ng, anumang mga trademark, logo, patent, rehistradong disenyo, karapatan sa disenyo, copyright at mga kaugnay na karapatan, moral na karapatan, database, domain name, utility models, at kabilang ang mga registration at aplikasyon para sa, at mga renewal o extension ng, naturang mga karapatan, at mga katulad o katumbas na karapatan o mga paraan ng proteksyon saanman sa mundo; (ii) mga karapatan sa hinggil sa unfair competition rights at pag-sue dahil sa panlilinlang at para sa nakaraang paglabag; at (iii) mga lihim ng kalakalan, pagiging kumpidensyal at iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari, kabilang ang mga karapatan sa mga proseso at iba pang teknikal na impormasyon.

Personal Account - ito ang account na nagpapahintulot sa mga indibidwal na gamitin ang aming Services, kabilang ang Money Transfer . Ang bawat indibidwal ay maaari lamang magkaroon ng isang personal na account sa kanilang Wise Account.

Services - ang ibig sabihin ng Services ay lahat ng produkto, serbisyo, content, feature, teknolohiya o function na ino-offer namin at lahat ng nauugnay na mga website, application (kabilang ang App), at serbisyo (kabilang ang Website at sa pamamagitan ng API Partner).

Source Currency - nangangahulugan bilang ang pera na iyong ginagamit upang pondohan ang iyong payment order.

Target Currency - ito ang currency na matatanggap ng iyong recipient.

Third Party Materials - taglay nito ang kahulugang ibinigay sa seksyon 14.

Money Transfer - ito ang paggamit ng iyong Wise Account upang, bilang bahagi ng isang transaksyon, mag-upload, mag-convert o magpadala ng mga pondo.

Ang Value Added Tax (VAT) ay ang uri ng buwis para sa karagdagang halaga, buwis para sa panustos o sa kalakand at mga serbisyo, buwis para sa pagkonsumo, buwis para sa pag-turnover, buwis para sa negosyo (kasama na ang buwis para sa kabuuang perang natanggap) o anumang katulad na buwis, ipinapataw man ng Value Added Tax Act 1994 ng England at Wales, EU Council Directive ng 28 November 2006 sa karaniwang systema ng value added tax (EC Direvtive 2006/112) o anumang katuland na batas sa ibang lugar na kapalit ng, or pinapataw kasabay ng mga buwis na tinutukoy sa mga nakaraang talata o pinapataw sa ibang lugar.

Anumang salita o pahayag na ginamit sa Kasunduang ito na tinutukoy sa mga batas ukol sa VAT ng kaugnay na bansa ay may parehong kahulugan sa batas na ito.

Wise Account - ito ang iyong Personal Account at lahat ng Business Account na nairehistro mo sa Wise sa ilalim ng isang email address.

Wise Account holder - taglay nito ang kahulugang ibinigay sa Seksyon 5.6.

Wise Materials - taglay nito ang kahulugang ibinigay sa Seksyon 12.1.

Website - ito ay anumang Wise webpage, kabilang ngunit hindi limitado sa www.wise.com, kung saan ibinibigay namin ang Services sa iyo.

3. Sino kami at paano kami makontak?

3.1 Ang aming company information. Ang Wise Pilipinas Inc. ay isang kompanyang napapasailalim sa mga batas ng Pilipinas na may Securities and Exchange Commission number 2021050013817-03 ("Wise", "kami", o "amin" as applicable).

3.2 Ang aming rehistradong opisina. Ang aming rehistradong opisina ay matatagpuan sa WeWork 30th Floor Yuchengco Tower, RCBC Plaza, 6819 Ayala Ave., Bel-Air Makati City 1226, Manila, Philippines. Ang opisinang ito ay para lamang sa mga empleyado ng Wise at hindi naa-access ng mga customer.

3.3 Kami ay inawtorisado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kami ay isang Remittance and Transfer Company (RTC) na may Type “C” Electronic Money Issuer (EMI) / Money Changing (MC) / Foreign Exchange Dealing (FXD) registration, na pinahintulutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (“BSP”) alinsunod sa Seksyon 3 ng R.A. 7653, as amended, (The New Central Bank Act), Section 3, in relation to Section 11 of R.A. 9160 (Ang Anti-Money Laundering Act (AMLA) ng 2001), Seksyon 3(c) ng R.A. No. 10168 (The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012), at ang kanilang mga implementing rules and regulations, at Seksyon 80 ng R.A. No. 7653 (Ang Bagong Batas sa Bangko Sentral), as amended (The New Central Bank Act), gayundin ang Seksyon 901-N at Seksyon 902-N ng Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions para sa pag-isyu ng electronic money at pagbibigay ng money changing at foreign exchange dealing services. Ang aming BSP Certificate of Authority Institution Code ay 53-0044-00-000.

3.4 Kapag nagbabayad para sa isang Money Transfer sa isang currency maliban sa Philippine Peso (PHP), maaari kang nakikipagnegosyo sa ibang Wise entity sa parehong mga terminong na nakasaad sa Kasunduang ito, tulad ng nakalista dito. Sa mga kasong iyon, hahawakan ang iyong pera alinsunod sa mga regulasyon at mga lisensyang naaangkop sa naturang Wise entity, gaya ng inilarawan dito.

3.5 Paano makipag-ugnayan sa amin. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email, web chat o telepono. Ang aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay makikita sa Contact page ng aming Website.

3.6 Consumer Assistance Mechanism. Ang Wise ay nagbibigay ng tulong sa consumer sa pamamagitan ng Help Center nito. Nireregula ng BSP ang mga financial institution na pinangangasiwaan ng BSP sa Pilipinas (kabilang ang local Wise entity) at nagpapanatili ng consumer assistance mechanism. Ang BSP ay maaaring makontak sa pamamagitan ng telepono sa (02) 8708-7701 (local no. 2584) o (02) 8708-7087, sa pamamagitan ng email sa consumeraffairs@bsp.gov.ph o sa pamamagitan ng facsimile (02) 8708-7088.

4. Sino ang maaaring gumamit ng aming Services?

4.1 Dapat ikaw ay 18 taong gulang ka o higit pa. Kung ikaw ay isang indibidwal, dapat ikaw ay 18 taong gulang pataas para makagamit sa aming Services at sa pamamagitan ng paggawa ng isang Wise Account, ipinapahayag mo na ikaw ay edad 18 taong gulang pataas at may kakayahan ayon sa batas na pumasok sa isang kontrata. Maaari naming hilingin sa iyo kahit kailan na magpakita ng patunay ng iyong edad.

4.2 Dapat ay mayroon kang awtoridad na i-bind ang iyong negosyo. Kung hindi ka indibidwal na konsyumer, kinukumpirma mo na mayroon kang awtoridad na isailalim ang anumang negosyo o entity kung saan ginagamit mo ang aming Services, at tinatanggap ng negosyo o entity na iyon ang mga tuntuning ito. Maaari naming hilingin sa iyo anumang oras na magbigay ng patunay ng naturang awtoridad. Kung hindi ka magbibigay ng patunay ng awtoridad na katanggap-tanggap sa amin, maaari naming isara o suspindihin ang iyong Business Account.

4.3 Maaari mong pahintulutan ang iba na patakbuhin ang iyong Wise Account (“Authorized User”). Kinikilala mo rin na kung pinahintulutan mo ang isang Authorized User na i-access ang iyong Wise Account, haharapin namin ang naturang Authorized User, kasama ang anumang tagubilin na ibibigay nila sa amin, na para bang sila ay sa ikaw para sa mga layunin ng Kasunduang ito. Ikaw ay mapapasailalim sa anumang ginawa ng sinumang Authorized User, kahit na gumawa sila ng isang bagay na wala sa saklaw ng awtoridad na ibinigay mo sa kanila. Kinikilala mo rin na maaari naming ibahagi ang ilang partikular na impormasyon tungkol sa iyong Wise Account sa sinumang Authorized User at hindi kami mananagot sa paggamit ng iyong Authorized User ng anumang impormasyon sa iyong Wise Account. Ang pagbibigay ng pahintulot sa sinumang Authorized User ay hindi nakakapag-alis sa iyong mga responsibilidad sa ilalim ng Kasunduang ito, kabilang ang pag-abiso sa amin kung ang iyong Wise Account ay nakompromiso o kung ang isang transaksyon ay pinaghihinalaang hindi tama o hindi awtorisado.

4.4 Ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng isang Authorized User na nauugnay sa iyong Wise Account ay isang pribadong bagay. Kinikilala mo na ang Wise ay hindi isang partido sa anumang kahilingan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iyong mga Authorized User. Dahil napapasailalim ka sa mga aksyon ng Mga Authorized User, napakahalaga na maingat mong piliin ang Mga Authorized User. Iminumungkahi namin na regular mong suriin kung sino ang maaaring maging Authorized User sa iyong account at regular na mag-log in sa iyong Wise Account upang suriin ang mga aktibidad na ginawa ng Mga Awtorisadong User.

WISE ACCOUNT

5. Paggawa ng isang Wise Account

5.1 Paggawa ng isang Wise Account. Upang simulang gamitin ang aming Services, dapat kang lumikha ng Wise Account at ibigay ang mga detalyeng hinihingi mula sa iyo.

5.2 Dapat eksakto ang iyong impormasyon. Lahat ng impormasyong ibibigay mo sa amin ay dapat kumpleto, eksakto at makatotohanan sa anumang panahon. Dapat mong i-update ang impormasyong ito sa tuwing magbabago ito. Hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala bunsod ng iyong pagkabigo na gawin ito. Maaari naming hilingin sa iyo anumang oras na kumpirmahin ang kawastuhan ng iyong impormasyon at/o magbigay ng karagdagang mga sumusuportang dokumento.

5.3 Security at customer due diligence checks. Inaatasan kami ng batas na magsagawa ng ilang partikular na security at customer due diligence checks sa iyo upang maaari mong matanggap ang aming Services. Sa ilang mga pagkakataon, maaaring kailanganin din naming magsagawa ng mga pagsusuri sa sinumang partido na kasangkot sa iyong transaksyon (halimbawa, ang iyong tagatanggap o recipient). Sumasang-ayon ka na sumunod sa anumang kahilingan mula sa amin para sa karagdagang impormasyon at magbigay ng naturang impormasyon sa isang format na katanggap-tanggap sa amin. Bilang karagdagan, sumasang-ayon ka na maaari kaming gumawa, nang direkta o sa pamamagitan ng anumang third party, ng anumang mga katanungan na itinuturing naming kinakailangan upang mapatunayan ang impormasyong ibinigay mo sa amin, kabilang ang pagsuri sa mga commercial database o mga mga credit report. Pinapahintulutan mo kaming kumuha ng isa o higit pa sa iyong mga credit report, paminsan-minsan, upang itatag, i-update, o i-renew ang iyong Wise Account na kasama kami o kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa Kasunduang ito o aktibidad sa ilalim ng iyong Wise Account. Sumasang-ayon ka na maaari naming ibahagi ang iyong pangalan, residential address at petsa ng kapanganakan sa isang credit reporting agency upang makakuha ng credit report para sa mga layuning ito.

5.4 Inilalaan ng Wise ang karapatang isara, suspindihin, o limitahan ang pag-access sa iyong Wise Account o sa Services kung sakaling hindi namin makuha o mapatunayan ang iyong impormasyon.

5.5 Transaksyon sa sarili mong account. Ang lahat ng mga aktibidad sa ilalim ng isang Wise Account ay ituturing bilang mga aktibidad na ginawa mo. Maliban kung ikaw ay isang Authorized User, sumasang-ayon ka na gamitin lamang ang Services upang makipagtransaksyon sa iyong sariling account at hindi sa ngalan ng sinumang ibang tao o entity.

5.6 Isang Wise Account sa bawat tao o entity. Maaari kang magbukas ng isa lamang na Personal Account at isa o higit pang Business Account. Bagama't ang bawat account ay maaaring ma-link sa isang Wise Account, ang bawat tao o entity (bawat isa ay isang "Wise Account holder") ay individually bound sa mga tuntunin at kondisyon na naaangkop sa address sa kanilang account ayon sa ibinigay dito.

5.7 Magagamit lamang ng mga Business Account ang aming Services para sa mga layuning pangnegosyo. Kung mayroon kang Business Account, maaari mo lamang gamitin ang aming Services para sa mga layuning pangnegosyo at hindi para sa personal na layunin.

6. Panatilihing Ligtas ang iyong Wise Account

6.1 Kapag ina-access ang iyong Wise Account, mahalagang dapat mong gawin ang sumusunod:

(a) Regular na palitan ang iyong password at tiyaking hindi ito magagamit muli sa iba pang mga online accounts.

(b) Makipag-ugnayan sa Customer Support kung may humihiling ng iyong mga detalye sa pag-log in sa Wise Account, kabilang ang iyong password.

(c) Laging sundin ang inirerekomendang password management practice, kabilang ang paggamit ng malalakas na password, na gumagamit ng pinaghalong mga titik, numero at simbolo.

(d) Mag-set up ng 2-step authentication kung saan hinihiling namin ito (para sa karagdagang mga tagubilin mangyaring sumangguni sa aming Help Centre).

(e) Panatilihing secure ang iyong email account. Maaari mong i-reset ang iyong Wise Account Password gamit ang iyong email address. Ipaalam kaagad sa Customer Support kung nakompromiso ang iyong email address.

(f) I-update ang browser ng iyong device sa pinakabagong bersyon na naroroon.

(g) I-maintain ang mga operating system ng iyong device na may mga regular security updates na ibinibigay ng provider ng operating system.

(h) I-install at panatilihin ang pinakabagong anti-virus software sa device, kung saan naaangkop.

6.2 HINDI mo dapat:

(a) Ibahagi ang iyong password sa Wise Account o ang iyong customer reference number (na nagsisimula sa titik P na sinusundan ng isang serye ng mga numero), at dapat mong panatilihing ligtas ang mga ito.

(b) Hayaang ma-access ng sinuman ang iyong Wise Account o panoorin kang ina-access ito, kabilang ang pagpayag sa ibang tao na i-kontrol ng iyong (mga) device remotely.

(c) Gumamit ng anumang functionality na nagpapahintulot sa iyong mga detalye sa pag-log in o password na maimbak ng computer o browser na iyong ginagamit o mai-cache o kung hindi man ay naitala.

(d) Gumawa ng anumang bagay na maaaring maiwasan o makompromiso and 2-step authentication process.

6.3 Makipag-ugnayan sa amin kung pinaghihinalaan mo na ang iyong Wise Account ay nakompromiso. Kung pinaghihinalaan mo na ang iyong Wise Account o iba pang mga security credential ay ninakaw, nawala, ginamit nang wala ang iyong pahintulot o kung hindi man ay nakompromiso, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa Customer Support. Pinapayuhan ka rin na baguhin ang iyong password. Ang anumang hindi nararapat na pagkaantala sa pag-abiso sa amin ay maaaring makaapekto sa seguridad ng iyong Wise Account at magreresulta din sa pagiging responsable mo para sa mga pagkalugi. Dapat kang magbigay sa amin ng anumang makatwirang tulong na kailangan namin mula sa iyo upang mag-imbestiga at gumawa ng anumang pagkilos na kinakailangan upang ma-secure ang iyong account.

**6.4 **Ang mga karagdagang produkto o serbisyo ng Wise na ginagamit mo ay maaaring may karagdagang mga security requirement at dapat i-familiarize mo ang iyong sarili sa mga iyon.

6.5 Responsibilidad mong i-configure ang iyong information technology, computer programmes at platform upang ma-access ang aming Services. Hindi namin magagarantiya na ang aming Services ay magiging ligtas mula sa mga bug o virus.

6.6 Hindi mo dapat gamitin sa masamang paraan ang aming Services. Hindi mo dapat gamitin sa masamang paraan ang aming Services sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga virus, trojan, worm, logic bomb o iba pang materyal na malisyoso o nakakapinsala sa teknolohiya. Hindi mo dapat subukang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa aming Website, aming mga server, kompyuter o database. Hindi mo dapat atakihin ang aming Website ng anumang uri ng pagtanggi ng service attack. Sa paglabag sa probisyong ito, maaari kang magkaroon ng criminal offence. Iuulat namin ang anumang naturang pinaghihinalaang paglabag sa mga kaugnay na awtoridad sa law enforcement, at makikipagtulungan kami sa mga awtoridad na iyon, kabilang na doon ang pagsisiwalat ng iyong pagkakakilanlan sa kanila. Sa kaganapan ng naturang pinaghihinalaang paglabag, ang iyong karapatang gamitin ang aming Website at/o ang aming Services ay titigil kaagad.

6.7 Ang iyong paggamit ng aming Services ay hindi dapat lumabag sa anumang naaangkop na mga batas. Ipinangako mo sa amin na ang iyong pagbubukas o paggamit ng isang Wise Account o aming Services ay hindi lumalabag sa anumang mga batas na naaangkop sa iyo. Inaako mo ang responsibilidad para sa anumang mga kahihinatnan ng iyong paglabag sa seksyong ito.

7. Pagsasara ng iyong Wise Account

7.1 Maaari mong i-terminate ang iyong Wise Account kahit kailan. Maaari mong i-terminate ang iyong Wise Account, na magwawakas sa iyong kakayahang gamitin ang aming Services anumang oras sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ibinigay sa aming Help Center.

7.2 Hindi mo dapat isara ang iyong Wise Account upang maiwasan ang imbestigasyon. Hindi mo dapat isara ang iyong o i-terminate ang iyong Wise Account upang maiwasan ang imbestigasyon. Kung tatangkain i-terminate ang iyong Wise Account sa panahon ng pagsisiyasat, maaari naming hawakan ang iyong pera hanggang sa ganap na makumpleto ang imbestigasyon upang maprotektahan ang interes namin o ng third party.

7.3 Ikaw ang may pananagutan para sa iyong Wise Account pagkatapos ng pagsasara nito. Sumasang-ayon ka na patuloy kang magiging responsable para sa lahat ng obligasyong nauugnay sa iyong Wise Account kahit na ito ay nasara na.

7.4 Maaari naming tapusin ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng 30 araw na paunawa. Maaari naming wakasan ang Kasunduang ito at i-terminate ang iyong Wise Account o anumang Serbisyong nauugnay dito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng 30 araw na paunang abiso, kung kinakailangan.

7.5 Maaari naming suspindihin o i-terminate ang iyong Wise Account nang walang abiso sa ilang partikular na sirkumstansya. Maaari naming suspindihin kahit kailan ang iyong Wise Account, kung saan ang iyong Wise Account ay nananatiling bukas ngunit hindi mo ito mapapatakbo o maaaring itong sumailalim sa mga limitasyon hanggang sa alisin namin ang suspensyon, o isara namin ang iyong Wise Account, na nangangahulugang ang iyong Wise Account ay na-deactivate na at ang Kasunduang ito ay nagwakas na, nang walang abiso. Magagawa namin ito kung:

(a) pinaghihinalaan namin na nilabag mo ang Kasunduang ito o ang mga dokumentong tinutukoy sa Kasunduang ito;

(b) hinihiling o inutusan kaming gawin ito ng anumang karampatang hukuman ng batas, awtoridad ng gobyerno, pampublikong ahensya, o ahensyang nagpapatupad ng batas;

(c) mayroon kaming dahilan upang maniwala na ikaw ay lumalabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon; o

(d) mayroon kaming dahilan upang maniwala na ikaw ay sangkot sa anumang mapanlinlang na aktibidad, money laundering, pagpopondo sa terorismo o iba pang kriminal o ilegal na aktibidad.

7.6 Maaari naming suspindihin ang iyong Wise Account para sa mga kadahilanang pangseguridad. Maaari naming suspindihin ang iyong Wise Account o limitahin ag functionality nito kung mayroon kaming mga makatwirang alalahanin tungkol sa:

(a) seguridad ng iyong Wise Account; o

(b) pinaghihinalaang hindi awtorisado o mapanlinlang na paggamit ng iyong Wise Account .

7.7 Bibigyan ka namin ng abiso ng suspensyon kung saan maaari. Bibigyan ka namin ng abiso tungkol sa anumang suspensyon o restriksyon at ang mga dahilan para sa naturang suspensyon o restriksyon sa lalong madaling panahon, bago man o kasunod ng pagkabisa suspensyon o restriksyon, maliban kung magiging labag sa batas ang pag-aabiso sa iyo o makompromiso ang aming makatwirang security measures.

7.8 Hindi mo magagamit ang App kung matatapos ang Kasunduang ito. Sa pag-terminate dahil sa anumang kadahilanan, ang lahat ng mga karapatang ibinigay sa iyo na may kaugnayan sa App ay mawawala, dapat mong agad na tanggalin o alisin ang App mula sa iyong mga device.

8. Magkano ang babayaran mo

8.1 Dapat mong bayaran ang aming fees. Dapat mong bayaran ang mga fees kaugnay ng paggamit ng aming Services. Hindi namin ipoproseso ang iyong transaksyon o magbibigay ng anumang iba pang Services sa iyo hanggang sa matanggap namin ang mga bayarin mula sa iyo. Hindi kasama sa aming mga fees ang anumang mga fees na maaaring singilin ng iyong bangko o ng bangko ng tatanggap.

8.2 Makita mo ang aming fee structure sa Pricing page. Makikita mo ang aming fee structure sa "Pricing" page. Para sa kalinawan, ang mga bayarin na naaangkop sa iyo na itinakda sa "Pricing" page ay bahagi ng Kasunduang ito na maaaring magbago ayon sa itinakda sa seksyon 16.

8.3 Buwis. Responsibilidad mo ang anumang mga buwis na maaaring naaangkop sa mga bayarin na ginawa , at responsibilidad mong mangolekta, mag-ulat at magbayad ng tamang buwis sa naaangkop na awtoridad sa buwis.

8.4 Value Added Tax (VAT).

a) Kapag ang mga Services na binibigay sa amin ay may karampatang VAT, ikaw ang siyang magbabayd ng VAT sa amin, bukod sa napag-usapang bayad.

b) Maliban na lamang kung nakasaad sa ibang bahagi ng Kasunduang ito, hindi kasama ang VAT sa lahat ng mga serbisyong aming ibinibigay at sa bayad kaugnay dito.

c) Maliban na lamang kung ikaw ang may responsibilidad na mag-ayos at magbayad sa mga awtoridad sa buwis, ang VAT ay dapat bayaran kasabay ng karampatang bayad.

PAG-UPLOAD AT PAG-CONVERT NG PERA

9. Pag-upload ng pera

9.1 Paano mag-upload ng pera. Upang gumawa ng Money Transfer, kailangan mong mag-log in sa iyong Wise Account at sundin ang mga hakbang. Hindi kami mananagot para sa mga pondo na iyong na-upload hanggang sa matanggap namin ang mga ito.

9.2 Mga Paraan ng Pay-in. Maaaring ibahagi sa iyo ang isa o higit pang mga paraan ng pag-upload, h alimbawa, sa pamamagitan ng bank transfer o mga debit card (sa Kasunduang ito, tatawagin namin ang mga paraang ito na “Pay-in Methods”). Ang bilang ng mga Pay-in Methods na ginawang available sa iyo ay depende sa ilang salik kabilang ang kung saan ka nakatira at ang iyong verification status sa amin. Ang Pay-in Methods ay hindi bahagi ng aming Services, ang mga ito ay mga serbisyong ibinibigay ng mga third party. Halimbawa, ang card provider na nagbigay sa iyo ng iyong credit/debit card na ginamit mo para gumawa ng Pay-In. Hindi namin magagarantiya ang paggamit ng anumang partikular na Pay-in Method at maaari naming baguhin o ihinto ang pag-offer ng isang partikular na Pay-in Method kahit kailan nang walang abiso sa iyo.

9.3 Ang payment instrument ay dapat nasa iyong pangalan. Anumang payment instrument (halimbawa, ang debit card) na ginagamit mo bilang iyong napiling Pay-in Method ay dapat nasa iyong pangalan.

9.4 Mga chargeback sa iyong payment instrument. Kung pumili ka ng Pay-in Method maaring magbigay sa iyo ng C hargeback (halimbawa kaugnay ng iyong debit card, maaari mong hilingin sa iyong card provider na i-reverse ang isang transaksyon sa iyong card), sumasang-ayon ka na gagamitin mo lamang ang C hargeback right na ito kung:

(a) nilabag namin ang Kasunduang ito; o

(b) nagkaroon ng hindi awtorisadong paggamit ng iyong payment instrument, ibig sabihin ay hindi mo isinagawa o pinahintulutan ang pagbabayad.

Sumasang-ayon ka na hindi mo gagamitin ang iyong chargeback right para sa anumang iba pang kadahilanan, kabilang ang isang tunggalian sa iyong recipient o kung walang sapat na pondo sa iyong payment instrument. Kung kailangan naming mag-imbestiga o gumawa ng anumang mga aksyon na may kaugnayan sa isang chargeback na dahil o kaya ay nauugnay sa iyo, maaari ka naming singilin para sa aming mga gastos sa paggawa nito.

9.5 Kailan namin ike-credit ang iyong Wise Account? Ike-credit namin ang iyong Wise Account kapag natanggap na namin ang iyong pondo. Para sa ilang Pay-in Methods tulad ng credit o debit card, ike-credit namin ang mga pondo sa iyong Wise Account sa lalong madaling panahon na napapasailalim sa aming right of reversal. Nangangahulugan ito na kung ike-credit namin ang iyong Wise Account para sa buong halagang binalak mong i-upload ngunit ang halagang ito ay hindi umabot sa amin sa loob ng panahong may angkop na katagalan, at ginagamit mo ang nasabing na-kreditong halaga, halimbawa upang magpadala ng pera, maaari naming ibawas ang naturang halaga mula sa iyong WiseAccount.

9.6 Pag-upload ng Pera sa pamamagitan ng Bank Transfer. Kung pipiliin mong mag-upload ng pera sa pamamagitan ng bank transfer, maaari itong gawin gamit ang InstaPay o PESONet, ayon sa gusto mo. Maaaring mag-iba ang mga fees sa paglilipat, mga limitasyon, pati na rin ang mga oras ng pag-clear depende sa iyong bank at electronic fund transfer option. Bisitahin ang website ng iyong bangko para matuto ng karagdagang na detalye ukol dito. Kakailanganin mong ibigay sa amin ang mga detalye ng iyong account, kasama ang iyong account number at pangalan ng account. Kapag pinili mong mag-upload ng pera sa pamamagitan ng bank transfer, kinukumpirma mong tama ang mga detalye ng iyong account, na ang bank account mo ay nasa iyong pangalan, na awtorisado kang mag-access at magpadala ng mga pondo mula sa iyong bank account, na ang iyong bank account ay nasa mabuting katayuan sa financial institution na may hawak ng account, at na mayroon kang awtoridad na gumawa ng bank transfer sa halagang pinapadala sa o mula sa iyong account. Pinapahintulutan mo kaming magpasimula ng mga credit at debit sa iyong bank account sa pamamagitan ng mga payment network upang maproseso ang hiniling na transaksyon, kabilang ang anumang naaangkop na mga bayarin at singil, at mananatiling may bisa ang awtorisasyong ito hangga't ikaw ay isang rehistradong user sa Services maliban kung kinansela alinsunod sa Kasunduang ito.

9.7 Pag-upload ng pera sa pamamagitan ng debit card. Kung pipiliin mong mag-upload ng pera sa pamamagitan ng debit card, kung nag-aalok kami ng mga ganitong opsyon, kakailanganin mong ibigay sa amin ang mga detalye ng iyong card, kasama ang numero ng iyong card at pangalan ng cardholder. Kapag pinili mong mag-upload ng pera sa pamamagitan ng debit card, kinukumpirma mong tama ang mga detalye ng iyong card, na awtorisado kang mag-access at magpadala ng mga pondo mula sa iyong card account, na ang iyong card account ay nasa mabuting katayuan sa financial institution na may hawak ng account, at na mayroon kang awtoridad na magpasimula ng pagbabayad sa debit card sa halagang pinag-uusapan sa o mula sa iyong card account. Pinapahintulutan mo kaming magpasimula ng mga credit at debit sa iyong bank account sa pamamagitan ng mga network ng pagbabayad ng card upang maproseso ang hiniling na transaksyon, kabilang ang anumang naaangkop na mga bayarin at singilin, at mananatiling may bisa ang awtorisasyong ito hangga't ikaw ay isang rehistradong user sa Serbisyo maliban kung kinansela alinsunod sa Kasunduang ito.

9.8 Pag-upload ng mga paghihigpit sa pera. Walang ibang payout methods ang tinatanggap maliban sa mga nabanggit kapag nag-log-in ka sa iyong Wise Account. Para sa legal, seguridad, o iba pang dahilan, maaaring may mga limitasyon sa pananalapi para sa mga partikular na payout method o currencies . Pakibisita ang aming Help Centre para sa karagdagang impormasyon.

10. Currency Conversion

10.1 Kasama sa aming Services ang kakayahang mag-convert ng mga pera, halimbawa ilang bahagi ng isang Money Transfer.

10.2 Exchange Rate. Kapag tumukoy kami sa exchange rate sa Kasunduang ito, nangangahulugan ito ng exchange rate ng isang currency na nauugnay sa isang pares ng ibang currency sa oras na naangkop (halimbawa, GBP to EUR, USD to AUD) na inaalok ng Wise, na karaniwang ibinibigay ng isang reference rate provider. Maaari naming baguhin ang aming reference rate provider paminsan-minsan nang walang abiso sa iyo.

10.3 Para sa ilang currencies hindi namin ginagamit ang mid-market exchange rate, kabilang ang kung saan kinakailangan kaming gumamit ng ibang reference rate ayon sa batas para sa exchange rate ng iyong nais na pares ng currency. Para sa mga currency na ito, aabisuhan ka namin tungkol sa exchange rate na inaalok ng Wise kapag nagpasimula ka ng Money Transfer.

10.4 Depende sa pares ng pera, maaari kang magkaroon ng pagpipilian kung paano namin iko-convert ang iyong napiling pera. Kabilang dito ang:

  • isang "Fixed Source Order" na isang order ng conversion ng currency kung saan ipinapahiwatig mo na nais mong mag-convert ng isang nakapirming halaga ng Source Currency upang matanggap mo o ng iyong tatanggap ang na-convert na halaga sa Target na Currency; o

  • isang "Fixed Target Order" na isang order ng conversion ng currency kung saan ipinapahiwatig mo na gusto mong magpadala ng nakapirming halaga ng Target na Currency.

10.5 Maaari ka lang mag-set up ng Fixed Target na Order para sa ilang Source Currencies, makakahanap ka ng listahan ng Source Currencies na ito sa aming Help Centre.

10.6 Maaaring hindi namin iproseso ang iyong order ng conversion ng pera hanggang sa mahawakan o matanggap namin ang mga pondo at bayarin na tinukoy sa Pahina ng Pagpepresyo. Responsibilidad mong ipadala sa amin ang pera para pondohan ang isang order ng conversion ng pera sa isang napapanahong paraan. Hindi kami mananagot sa oras na kailangan para maipadala sa amin ang pera ng iyong bangko o provider ng serbisyo sa pagbabayad.

10.7 Pagtanggi sa isang order ng conversion ng pera. Inilalaan namin ang karapatan sa aming sariling paghuhusga na tanggihan ang anumang order ng conversion ng pera. Maaaring kabilang sa mga dahilan ng pagtanggi ang ngunit hindi limitado sa maling impormasyon tungkol sa tatanggap, hindi sapat na magagamit na mga pondo, o kung saan naniniwala kaming maaaring nilabag mo ang Kasunduang ito, kabilang ang paniniwala namin na sinusubukan mong makisali sa currency trading o iba pang pangangalakal para sa mga layuning hindi pinahihintulutan ng itong pinagkasunduan. Sisikapin naming ipaalam sa iyo ang anumang pagtanggi, gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong Wise Account, na nagsasabi (kung posible) ang mga dahilan para sa naturang pagtanggi at nagpapaliwanag kung paano itama ang anumang mga pagkakamali. Gayunpaman, hindi ka namin aabisuhan kung ang naturang abiso ay maaaring labag sa batas.

10.8 Pagkumpirma ng order ng conversion ng pera. Kapag natanggap na namin ang iyong order ng conversion ng pera, padadalhan ka namin ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email na natanggap namin ang order. Ang bawat order ng conversion ng currency ay binibigyan ng natatanging numero ng transaksyon na ipinapakita sa history ng transaksyon sa iyong Wise Account . Dapat mong banggitin ang numero ng transaksyong ito kapag nakikipag-ugnayan sa amin tungkol sa isang partikular na order ng conversion ng pera.

10.9 Mga garantisadong rate. Aabisuhan ka namin ng garantisadong rate at ang garantisadong yugto ng panahon (ang "Garantisado na Panahon") kapag ginawa mo ang iyong Money Transfer.

10.10 Ang mga garantisadong Panahon ay napapailalim sa mga sumusunod na kondisyon:

(a) Maaaring pahabain ang Guaranteed Period kung ang iyong Money Transfer ay ginawa sa katapusan ng linggo o pampublikong holiday.

(b) Dapat kaming makatanggap ng sapat na pondo mula sa iyo sa panahon ng Guaranteed Period upang ma-convert ang iyong pera sa garantisadong rate. Makikita mo kapag natanggap namin ang iyong pera sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong Wise Account.

(c) Kung matatanggap namin ang iyong mga pondo pagkatapos ng Guaranteed Period, hindi namin magagawang i-convert ang iyong pera gamit ang garantisadong rate at ang iyong paglipat ay magiging isang non-guaranteed rate transfer. Alinsunod dito, maaari naming i-convert ang iyong pera sa naaangkop na exchange rate sa oras na matanggap namin ang iyong pera o mag-email kami sa iyo at tatanungin ka kung gusto mong magpatuloy sa iyong paglipat sa bagong exchange rate.

(d) Kung ang nauugnay na halaga ng palitan (tulad ng ibinigay ng aming tagapagbigay ng sanggunian na exchange rate) ay nagbabago ng 5% o higit pa sa Panahon ng Ginagarantiya, maaari naming, sa aming opsyon, suspindihin ang iyong paglipat sa loob ng makatwirang yugto ng panahon o kanselahin ang iyong paglipat at i-refund ang pera sa iyo.

(e) Para sa ilang partikular na pera, kabilang ang kung saan ka nagpapadala mula sa Japanese Yen (JPY), ang garantisadong rate ay iaalok lamang pagkatapos na ma-verify namin ang iyong address.

(f) Maaari naming baguhin ang mga garantisadong kundisyon ng rate na ito o suspindihin ang feature na rate ng garantiya anumang oras.

10.11 Ang naaangkop na halaga ng palitan. Kukumpirmahin namin ang naaangkop na exchange rate para sa iyong Money Transfer:

(a) kapag inilagay mo ang iyong payment order, kung ito ay isang garantisadong order ng pagbabayad sa rate; o

(b) kapag natanggap namin ang iyong bayad, kung ito ay isang order ng pagbabayad na hindi garantisadong rate.

10.12 Hindi kami currency trading platform. Ang Wise ay hindi isang currency trading platform at hindi dapat gamitin para kumita sa FX trading. Dahil dito, hindi mo dapat gamitin ang aming Services para sa layuning ito (kabilang ang paggawa ng maramihang auto conversion order o isang serye ng Money Transfers nang walang intensyon na kumpletuhin ang mga ito ). Kung matukoy namin na ginagamit mo ang aming Services para sa layuning ito, maaari naming, sa aming sariling paghuhusga, magtakda ng limitasyon sa bilang ng mga auto conversion na order na maaari mong gawin, kanselahin ang iyong mga order, magtakda ng limitasyon sa halaga ng pera na maaari mong gawin, mag-convert o maglipat sa isa o higit pang mga currency o sa parehong currency, paghigpitan ang iyong kakayahang gamitin ito o iba pang mga feature, o suspindihin o isara ang iyong Wise Account at i-disgorge ang iyong mga kinita.

PAGLIPAT NG PERA

11. Pagpapadala ng pera

11.1 Impormasyong kailangan mong ibigay upang mag-set up ng isang payment order. Upang mag-set up ng isang payment order sa pamamagitan ng iyong Wise Account, maaaring kailanganin mong magbigay ng ilang partikular na impormasyon sa amin, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, buong pangalan ng iyong tatanggap, mga detalye ng bank account ng iyong tatanggap o kanilang mga detalye ng Wise account at halaga na ililipat.**

11.2 Mga limitasyon sa order ng pagbabayad. Maaari kaming maglagay ng mga limitasyon sa halagang maaari mong ipadala sa bawat paglipat. Ang anumang payment order na higit sa PHP500,000 ay sasailalim sa mga karagdagang kahilingan para sa impormasyon. Para sa higit pang impormasyon sa mga naaangkop na limitasyon, pakibisita ang aming Help Center.

11.3 Kung natanggap namin ang iyong payment order. Kung ang iyong payment order ay natanggap namin pagkatapos ng 5pm Philippine Time sa isang Business Day o sa isang araw na hindi isang Business Day (hal. weekend o bank holiday), ang iyong payment order ay ituturing na natanggap sa susunod na Business Day.

11.4 Ano ang mangyayari pagkatapos mong isumite ang iyong payment order? Kapag natanggap na namin ang iyong payment order, ipapakita namin ito sa ilalim ng seksyong Aktibidad ng iyong Wise Account. Ang bawat transaksyon ay binibigyan ng natatanging numero ng transaksyon na makikita mo doon. Dapat mong i-quote ang numerong ito kapag nakikipag-ugnayan sa amin tungkol sa isang partikular na payment order o iba pang transaksyon.

11.5 Kailangan mong bigyan kami ng sapat na pondo bago namin maproseso ang iyong payment order. Maaari lang naming iproseso ang iyong payment order kung hawak namin o nakatanggap kami ng sapat na na-clear na mga pondo kasunod ng proseso para sa Pag-upload ng Pera sa Seksyon 9. Kung ipapadala mo ang mga nauugnay na pondo bago i-set up ang order ng conversion ng pera, susubukan naming ibalik ang mga ito sa iyo. Responsibilidad mong pondohan ang iyong payment order sa isang napapanahong paraan. Hindi kami maaaring maging responsable para sa oras na kailangan para sa pera na maipadala sa amin ng iyong bangko o isang third party na provider ng serbisyo sa pagbabayad.

11.6 Pagkaantala sa paglipat. Maaari naming ipagpaliban ang pagpoproseso ng isang payment order sa ilang partikular na sitwasyon, kabilang ang kung kailangan naming kumpirmahin na ang pag-withdraw ay pinahintulutan mo, bilang resulta ng mga pagsusuri sa pag-verify o pagsusuri sa nararapat na pagsusumikap. Hindi kami mananagot para sa anumang mga pagkaantala.

11.7 Oras ng pagkumpleto ng iyong payment order. Ang tinantyang oras ng pagkumpleto ng iyong payment order ay aabisuhan sa iyo kapag nakumpleto mo ang pag-setup ng iyong payment order. Maaari ka ring makakita ng karagdagang impormasyon tungkol sa oras ng pagkumpleto sa [link: Help Center] ng aming Website.

11.8 Sa abot ng aming kakayahan, titiyakin namin na ang mga pondong iyong pinadala ay darating sa account ng iyong pinapadalhan sa loob ng itinakdang panahon. Sa abot ng aming kakayahan, titiyakin namin na ang ponding iyong pinadala ay makakarating sa bank account o account ng iyong pinapadalhan sa takdang panahon na inabisuhan sa iyo o kung hindi man ay tinukoy sa aming Help Centre. Wala kaming anumang kontrol sa oras na maaaring tumagal para sa bangko ng tatanggap o payment provider na makapag-credit at magbigay ng pera sa tatanggap.

11.9 Pagpapadala ng pera gamit ang isang email address. Kung magpadala ka ng pera sa isang tao gamit ang isang email address na hindi nakarehistro sa amin, ang pera ay hindi mai-credit sa kaniya hangga't hindi niya sinunod ang mga hakbang na itinakda namin para sa kaniya. Hanggang sa hindi niya makumpleto ang prosesong iyon, walang kontrata o obligasyon sa pagitan namin at ng tatangap ng pera at ang nasabing pera na pinadala ay patuloy na magiging pagmamay-ari mo. Ire-refund namin ang pera sa iyo kung hindi ito i-claim ng taga-tangap ng pera o kung hindi sila pumasa sa aming pagsusuri bilang isang customer sa loob ng panahon na itinakda namin.

11.10 Pagtanggi sa iyong payment order. Kung hindi namin makumpleto ang iyong payment order, ipapaalam namin ito sa iyo, kung maaari, ang mga dahilan sa aming pagtanggi kasama ng paliwanag kung paano itama ang anumang mga nasabing pagkakamali. Gayunpaman, hindi namin kinakailangan na ipaalam sa iyo ang dahilan ng aming pagtangi kung ang naturang abiso ay labag sa batas.

11.11 Maaari mong kanselahin ang iyong payment order bago ma-convert ang iyong mga pondo. Maaari mong kanselahin ang iyong payment order sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling itinakda sa aming Help Centre. Hindi mo maaaring kanselahin ang iyong payment order kapag na-convert na ang iyong mga pondo sa iyong Target Currency.

11.12 Dapat mong tiyakin na tama ang impormasyong ibinibigay mo sa amin. Dapat mong tiyakin na tama ang impormasyong ibibigay mo kapag nagse-set up ng isang payment order. Kung naproseso namin ang iyong order alinsunod sa impormasyong ibinigay mo sa amin ito ay ituturing na tama at nakumpleto kahit na nagkamali ka sa ibinigay na impormasyon.

11.13 Katapusan ng Settlement at mga Payments. Ang pagbayad at ang pag-settlement ng Transaksyon ay pinal at hindi na mababawi maliban kung iba ang itinakda sa Kasunduang ito o alinsunod sa naaangkop na batas.

11.14 Ano ang mangyayari kung bibigyan mo kami ng maling impormasyon? Kung magbibigay ka ng maling impormasyon sa iyong payment order, gagamit kami ng mga makatwirang pagsisikap upang mabawi ang mga pondo para sa iyo at maaaring kailanganin kang singilin ng bayad para doon.

11.15 Kailan ako aabisuhan ng aking naka-iskedyul na Money transfer? Kung nag-iskedyul ka ng Money transfer nang maaga, aabisuhan ka namin 24 oras bago ang iyong paparating na Money Transfer, kasama ang iyong kabuuang bayarin at ang tinantyang halaga ng palitan para sa Money transfer na iyon. Sa pamamagitan ng pag-iskedyul ng Money Transfer, sumasang-ayon ka sa Wise na ipadala ang mga pondo gamit ang exchange rate anumang oras sa nakatakdang petsa. Kung nag-opt in ka sa pagtanggap ng mga email na kumpirmasyon, padadalhan ka namin ng resibo ng Money Transfer pagkatapos maipadala ang iyong naka-iskedyul na Money Transfer. Para sa higit pang impormasyon sa mga naka-iskedyul na Money Transfer, tingnan ang aming Help Centre.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

12. Intellectual Property Rights

12.1 Lahat na karapatan, titulo at interes sa anumang software (kabilang nang walang limitasyon ang App, ang Wise website, ang API, mga tool ng developer, sample source code, at mga library ng code), data, materyales, nilalaman at naka-print at elektronikong dokumentasyon (kabilang ang anumang mga detalye at mga gabay sa pagsasama) na binuo, ibinigay o ginawang available sa amin o sa aming mga kaanib sa iyo, kabilang ang nilalaman ng Wise website, at anuman at lahat ng teknolohiya at anumang nilalamang nilikha o hinango mula sa alinman sa mga nabanggit (“Wise Materials”) at aming Ang mga serbisyo ay eksklusibong pag-aari ng Wise at ng mga tagapaglisensya nito. Ang Wise Materials and Services ay protektado ng mga batas at kasunduan sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa buong mundo. Ang lahat ng naturang mga karapatan ay nakalaan.

12.2 Paano mo magagamit ang Wise Materials. Habang ginagamit mo ang aming Services, maaari mong gamitin ang Wise Materials para lamang sa iyong personal na paggamit at kung kinakailangan lamang upang tamasahin ang aming Services. Alinsunod sa iyong pagsunod sa Kasunduang ito at sa iyong pagbabayad ng anumang naaangkop na mga bayarin, binibigyan ka ng Wise ng isang maaaring bawiin, hindi eksklusibo, hindi nasu-sublicens, hindi naililipat, walang royalty na limitadong lisensya para ma-access at/o personal na gamitin ang Wise Materials at Services. Ang anumang paggamit ng Wise Materials and Services na hindi partikular na pinahihintulutan sa ilalim ng Kasunduang ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga lisensyang ibinigay ng Wise ay magwawakas kung hindi ka sumunod sa Kasunduang ito o anumang iba pang tuntunin ng serbisyo.

12.3 Kapag hindi mo magagamit ang Wise Materials. Maliban kung nakatanggap ka ng nakasulat na pahintulot mula sa amin, hindi mo, at maaaring hindi mo subukan, direkta o hindi direktang:

(a) gumamit ng alinman sa Wise Materials para sa anumang komersyal na layunin o kung hindi man ay lumalabag sa aming mga karapatan sa intelektwal na ari-arian;

(b) maglipat, mag-sublisensya, magpautang, magbenta, magtalaga, mag-arkila, magrenta, mamahagi o magbigay ng mga karapatan sa Services o sa Wise Materials sa sinumang tao o entity;

(c) alisin, itago, o baguhin ang anumang abiso ng alinman sa aming mga trademark, o iba pang Intelektwal na Ari-arian na lumilitaw sa o nakapaloob sa loob ng Services o sa anumang Wise Materials;

(d) baguhin, kopyahin, pakialaman o kung hindi man ay lumikha ng mga hinangong gawa ng anumang software na kasama sa Wise Materials; o

(e) reverse engineer, i-disassemble, o i-decompile ang Wise Materials o ang Services o ilapat ang anumang iba pang proseso o pamamaraan upang makuha ang source code ng anumang software na kasama sa Wise Materials o bilang bahagi ng Services.

12.4 Mga Wise Trademark. Ang isang hindi kumpletong listahan ng Mga Wise Trademark ay nakapaloob sa ibaba. “WISE”, “WISE CARD”, “WISE PLATFORM”, “WISEPLATFORM”, “WISE PAY”, “WISEPAY”, “WISEBUSINESS”, “WISE BUSINESS”, “WISETRANSFER', “WISE TRANSFER”, “TRANSFERWISE”, “ BORDERLESS", "MONEY WITHOUT BORDER" at anumang iba pang pangalan ng negosyo at serbisyo, logo, sign, graphics, page header, button icon at/o script (bawat isa ay maaaring susugan paminsan-minsan) ay lahat ay nakarehistro o hindi rehistradong trademark o trade pananamit ng mga tagapaglisensya ng Wise o Wise sa mga nauugnay na hurisdiksyon (“Wise Trademarks”). Hindi mo maaaring kopyahin, gayahin, baguhin o gamitin ang Wise Trademarks nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot. Maaari kang gumamit ng mga HTML na logo na ibinigay sa amin para sa layunin ng pagdidirekta ng trapiko sa web sa Services. Hindi mo maaaring baguhin, baguhin o baguhin ang mga HTML na logo na ito sa anumang paraan, gamitin ang mga ito sa paraang mali ang paglalarawan ng mga serbisyo ng Wise o ng Wise o ipakita ang mga ito sa anumang paraan na nagpapahiwatig ng sponsorship o pag-endorso ng Wise. Dagdag pa, hindi ka maaaring gumamit ng Wise Trademarks at trade dress na may kaugnayan sa anumang produkto o serbisyo na hindi kay Wise, sa anumang paraan na malamang na magdulot ng kalituhan sa mga customer, o sa anumang paraan na humahamak o sumisira sa Wise.

12.5 Ang lahat ng iba pang trademark, rehistradong trademark, pangalan ng produkto at pangalan ng kumpanya o logo na hindi pagmamay-ari ng Wise na lumalabas sa Wise Materials o sa Services ay pag-aari o maaaring pag-aari ng kani-kanilang mga may-ari, na maaaring o hindi kaakibat, konektado sa, o itinataguyod ng Wise, at hindi maaaring gamitin nang walang pahintulot ng naaangkop na may hawak ng mga karapatan.

13. Wise App

13.1 Napapailalim ang app sa Kasunduang ito at sa App Store at Mga Panuntunan ng Google Play. Nililisensyahan namin ang paggamit ng App sa iyo batay sa Kasunduang ito at napapailalim sa anumang mga panuntunan at patakarang inilalapat ng anumang provider o operator ng app store na ang mga site ay matatagpuan sa App Store at Google Play. Hindi namin ibinebenta ang App sa iyo. Nananatili kaming may-ari ng App sa lahat ng oras.

13.2 Mga update sa app. Sa p ana-panahon, ang mga update sa App ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng App Store o Google Play. Depende sa pag-update, maaaring hindi mo magagamit ang aming Services sa pamamagitan ng App hangga't hindi mo na-download ang pinakabagong bersyon ng App at tinanggap ang anumang mga bagong tuntunin.

13.3 Ang iyong karapatan na gamitin ang App. Bilang pagsasaalang-alang sa iyong pagsang-ayon na sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, binibigyan ka namin ng hindi naililipat, hindi eksklusibong lisensya upang gamitin ang App sa iyong device na napapailalim sa Kasunduang ito. Inilalaan namin ang lahat ng iba pang mga karapatan.

13.4 Mga tuntunin sa App Store. Nalalapat ang mga sumusunod na probisyon patungkol sa iyong paggamit ng anumang bersyon ng App na tugma sa iOS operating system ng Apple Inc. (“Apple”):

(a) Ang Apple ay hindi partido sa Kasunduang ito at hindi pagmamay-ari at hindi mananagot para sa App.

(b) Hindi nagbibigay ang Apple ng anumang warranty para sa App maliban, kung naaangkop, upang i-refund ang presyo ng pagbili para dito.

(c) Ang Apple ay hindi mananagot para sa pagpapanatili o iba pang mga serbisyo ng suporta para sa App at hindi mananagot para sa anumang iba pang mga paghahabol, pagkalugi, pananagutan, pinsala, gastos o gastos na may paggalang sa App, kabilang ang anumang mga claim sa pananagutan ng produkto ng third-party, na sinasabing ang Nabigo ang app na sumunod sa anumang naaangkop na legal o regulasyong kinakailangan, mga claim na lumabas sa ilalim ng proteksyon ng consumer o katulad na batas, at mga claim na may kinalaman sa paglabag sa intelektwal na ari-arian.

(d) Anumang mga katanungan o reklamo na nauugnay sa paggamit ng App, kabilang ang mga nauukol sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, ay dapat na idirekta sa Wise alinsunod sa Kasunduang ito.

(e) Ang lisensyang ipinagkaloob sa iyo dito ay limitado sa isang hindi naililipat na lisensya upang gamitin ang App sa isang Apple-branded na produkto na nagpapatakbo ng iOS operating system ng Apple at pagmamay-ari o kinokontrol mo, o kung hindi man ay pinahihintulutan ng Mga Panuntunan sa Paggamit na itinakda sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng App Store ng Apple. Bilang karagdagan, dapat kang sumunod sa mga tuntunin ng anumang kasunduan ng third-party na naaangkop sa iyo kapag ginagamit ang App, tulad ng iyong kasunduan sa serbisyo ng wireless data.

(f) Ang mga subsidiary ng Apple at Apple ay mga third-party na benepisyaryo ng Kasunduang ito at, sa iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito, ay magkakaroon ng karapatan (at ituturing na tinanggap ang karapatan) na ipatupad ang Kasunduang ito laban sa iyo bilang pangatlo. -benepisyaryo ng partido. Sa kabila nito, ang aming karapatang pumasok, magkansela o wakasan ang anumang variation, waiver o settlement sa ilalim ng Kasunduang ito ay hindi napapailalim sa pahintulot ng anumang third party, kabilang ang Apple.

14. Third Party Materials

14.1 Ang ilang partikular na paggana ng Website o App ay maaaring magbigay sa iyo ng access sa impormasyon, produkto, serbisyo at iba pang materyal ng mga third party (“ Third Party Materials”) o payagan ang pagruruta o pagpapadala ng naturang Third Party Materials, kabilang sa pamamagitan ng mga links.

14.2 Hindi namin kinokontrol o ineendorso, at wala kaming pananagutan para sa, anumang Third Party Materials, kabilang ang katumpakan, bisa, pagiging maagap, pagiging kumpleto, pagiging maaasahan, integridad, kalidad, legalidad, pagiging kapaki-pakinabang o kaligtasan ng Mga Third Party Materials, o anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian doon. Ang ilang mga Third Party Materials ay maaaring, bukod sa iba pang mga bagay, ay hindi tumpak, mapanlinlang o mapanlinlang. Wala sa Kasunduang ito ang dapat ituring na representasyon o warranty sa amin na may kinalaman sa anumang Third Party Materials. Wala kaming obligasyon na subaybayan ang Third Party Materials, at maaari naming i-block o i-disable ang access sa anumang Third Party Materials (sa kabuuan o bahagi) sa pamamagitan ng Website o App anumang oras. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng anumang Third Party Materials sa pamamagitan ng Website o App ay hindi nagpapahiwatig ng aming pag-endorso ng, o ng aming kaugnayan sa, sinumang provider ng naturang Third Party Materials, at hindi rin lumilikha ang naturang availability ng anumang legal na relasyon sa pagitan mo at ng anumang naturang provider.

14.3 Ang iyong paggamit ng mga Third Party Materials ay nasa iyong sariling peligro at napapailalim sa anumang karagdagang mga tuntunin, kundisyon at patakarang naaangkop sa naturang Third Party Materials (tulad ng mga tuntunin ng serbisyo o mga patakaran sa privacy ng mga provider ng naturang Third Party Materials).

IBA PANG LEGAL NA TERMINO

15. Ang aming responsibilidad para sa pagkawala o pinsala

15.1 Hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala na hindi nahuhulaan. Mahuhulaan ang pagkawala o pinsala kung maliwanag na mangyayari ito o kung, sa oras na ginawa ang kontrata, alam namin at mo na maaaring mangyari ito, halimbawa, kung tinalakay mo ito sa amin sa panahon ng proseso ng pag-sign up ng iyong account.

15.2 Hindi namin ibinubukod o nililimitahan sa anumang paraan ang aming pananagutan sa iyo kung saan labag sa batas na gawin ito. Kabilang dito ang pananagutan para sa kamatayan o personal na pinsala na dulot ng ating kapabayaan o ng kapabayaan ng ating mga empleyado, ahente o subcontractor; para sa pandaraya o mapanlinlang na misrepresentasyon.

15.3 Hindi kami mananagot para sa mga pagkalugi sa negosyo. Sa abot na pinahihintulutan ng batas, kung gagamitin mo ang aming Services para sa anumang komersyal o layunin ng negosyo, wala kaming pananagutan sa iyo para sa anumang pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo, pagkagambala sa negosyo, pagkawala ng pagkakataon sa negosyo o katulad nito.

15.4 Hindi kami mananagot para sa mga technological attacks. Hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsalang dulot ng isang virus, o iba pang technological attacks o mapaminsalang materyal na maaaring makahawa sa iyong kagamitan sa computer, mga programa sa computer, data o iba pang materyal na pagmamay-ari na nauugnay sa iyong paggamit ng aming Services.

15.5 Wala kaming kontrol sa mga website na naka-link sa at mula sa aming Website. Wala kaming pananagutan para sa mga naturang Third Party Materials o anumang pagkawala o pinsala na maaaring magmula sa iyong paggamit ng mga ito.

15.6 Ang aming pananagutan sa iyo para sa mga hindi awtorisadong pagbabayad o aming pagkakamali. Sa kaso ng hindi awtorisadong pagbabayad o pagkakamali dahil sa aming pagkakamali, sa iyong kahilingan ay ibabalik namin ang halaga ng bayad kasama ang lahat ng mga bayarin na ibinawas namin. Maaari kaming mangailangan ng patunay na ang mga naturang pagbabayad ay hindi awtorisado. Hindi ito mailalapat kung saan kami naniniwala:

(a) ang iyong Wise Account, o ang mga personalized na tampok na panseguridad nito, ay nawala, ninakaw o maling paggamit. Mananagot ka para sa unang GBP 35 ng anumang hindi awtorisadong pagbabayad kung naniniwala kaming dapat ay alam mo ang pagkawala, pagnanakaw o hindi awtorisadong paggamit. Hindi ka namin papanagutin para sa unang GBP 35 kung ang hindi awtorisadong pagbabayad ay sanhi ng alinman sa aming mga gawa o mga pagkukulang, o ng mga third party na hayagang nagsasagawa ng mga aktibidad para sa amin. Ang iyong pananagutan para sa unang GBP 35 ay hindi rin nalalapat sa anumang hindi awtorisadong mga transaksyon na ginawa pagkatapos mong ipaalam sa amin na ang iyong Wise Account ay maaaring nakompromiso (gamit ang mga detalyeng ibinigay namin sa iyo);

(b) ikaw ay kumilos nang mapanlinlang;

(c) hindi mo kami mabilis na inaabisuhan ng mga isyu sa seguridad sa iyong Wise Account (hal., pagkawala ng iyong password). Mananatili kang mananagot para sa mga pagkalugi na natamo hanggang sa iyong abiso sa amin;

(d) ang transaksyon sa pagbabayad ay hindi pinahintulutan ngunit mayroon kang layunin o matinding kapabayaan na nakompromiso ang seguridad ng iyong Wise Account o nabigong sumunod sa iyong mga obligasyon na gamitin ang iyong Wise Account sa paraang itinakda sa Kasunduang ito. Sa ganoong kaso ikaw ay tanging mananagot para sa lahat ng pagkalugi; o

(e) hindi mo ipaalam sa amin ang tungkol sa hindi awtorisado o maling nakumpletong transaksyon 60 araw mula sa petsa ng transaksyon sa pagbabayad.

15.8 Hindi kami mananagot sa mga bagay na wala sa aming kontrol. Kami (at ang aming mga kaanib) ay hindi mananagot para sa aming kawalan ng kakayahan na maghatid o mag-antala bilang resulta ng mga bagay na wala sa aming kontrol.

15.9 Ikaw ay mananagot sa paglabag sa Kasunduang ito o sa mga naaangkop na batas. Kung sakaling magkaroon ng pagkawala, paghahabol, gastos o gastos (kabilang ang mga makatwirang legal na bayarin) na nagmula sa iyong paglabag sa Kasunduang ito, anumang naaangkop na batas o regulasyon at/o ang iyong, o anumang awtorisadong third party, ang paggamit ng aming Services, sumasang-ayon ka upang ipagtanggol, bayaran kami at ang aming mga kaanib at panatilihin kaming hindi nakakapinsala. Ang probisyong ito ay magpapatuloy pagkatapos ng ating relasyon.

15.10 Ano ang mangyayari kung may utang ka sa amin? Kung ikaw ay mananagot para sa anumang halaga na dapat bayaran sa amin para sa anumang dahilan, maaari naming agad na alisin ang mga naturang halaga mula sa iyong Wise Account (kung magagamit). Kung walang sapat na pondo sa iyong Wise Account upang mabayaran ang iyong pananagutan, sumasang-ayon kang bayaran ang natitirang halaga sa amin kaagad kapag hinihiling kasama ng anumang naaangkop na mga bayarin at interes.

Kung sakaling hindi mo mabayaran ang natitirang halaga, nang walang pagkiling sa anumang iba pang mga karapatan na maaaring mayroon kami, inilalaan namin ang karapatang kolektahin ang iyong utang sa amin sa pamamagitan ng paggamit ng anumang mga pagbabayad na natanggap sa iyong Wise Account o para pondohan ang isang Money Transfer at kung hindi, sumasang-ayon ka na ibalik sa amin ang iba pang paraan. Maaari rin naming bawiin ang mga halagang inutang mo sa amin sa pamamagitan ng iba pang mga paraan ng pagkolekta, kasama, nang walang limitasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng ahensya ng pangongolekta ng utang. Maaari naming bawiin ang lahat ng makatwirang gastos o gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad at gastos ng mga abogado) na natamo kaugnay ng pagpapatupad ng Kasunduang ito.

15.11 Release. Kung mayroon kang hindi pagkakaunawaan sa sinumang iba pang may-ari ng Wise Account o isang third party na pinadalhan mo ng pera o tumanggap ng pera mula sa paggamit ng Services, inilalabas mo ang Wise mula sa anuman at lahat ng mga paghahabol, hinihingi at pinsala (aktwal at kinahinatnan) ng bawat uri at kalikasan, kilala at hindi alam, na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa mga naturang hindi pagkakaunawaan. Sa pagpasok sa pagpapalabas na ito, tahasan mong isinusuko ang anumang mga proteksyon (sa batas man o iba pa) na kung hindi man ay maglilimita sa saklaw ng pagpapalabas na ito upang isama lamang ang mga paghahabol na maaaring alam mo o pinaghihinalaan mong umiiral sa iyong pabor sa oras ng pagsang-ayon sa pagpapalabas na ito.

15.12 Disclaimer ng Warranty. Ang Services ay ibinibigay "As-Is" "Where Is" at "Where Available" at walang anumang representasyon o warranty, kung ipinahayag, ipinahiwatig o ayon sa batas. Partikular na itinatanggi ng Wise ang anumang ipinahiwatig na mga warranty ng titulo, kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin at hindi paglabag. Tinatanggihan namin ang lahat ng warranty na may paggalang sa Services sa sukdulang pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, kabilang ang mga warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, hindi paglabag at titulo.

15.13 Availability ng mga Serbisyo. Susubukan naming tiyakin na ang aming Services ay magagamit sa iyo kapag kailangan mo ang mga ito. Gayunpaman, hindi namin ginagarantiya na ang aming Services ay palaging magagamit o hindi maaantala. Maaari naming suspindihin, bawiin, ihinto o baguhin ang lahat o anumang bahagi ng aming Serbisyo nang walang abiso. Hindi kami mananagot sa iyo kung sa anumang kadahilanan ay hindi available ang aming Services sa anumang oras o para sa anumang panahon.

15.14 Responsibilidad mong gawin ang lahat ng pagsasaayos na kinakailangan para magkaroon ka ng access sa aming Services. Kung nagbigay ka ng pahintulot sa isang third party na i-access ang iyong account, maaari naming tanggihan ang access sa third party na iyon kung nag-aalala kami tungkol sa hindi awtorisado o mapanlinlang na pag-access ng third party na iyon. Bibigyan ka namin ng abiso kung gagawin namin ito, bago o kaagad pagkatapos naming tumanggi sa pag-access, maliban kung ang pag-abiso sa iyo ay labag sa batas o ikompromiso ang aming mga makatwirang hakbang sa seguridad.

16. Karapatan nam ing gumawa ng mga pagbabago

16.1 Maaari naming baguhin ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng hindi bababa sa animnapung (60) araw na nakasulat na paunawa. Ibibigay ang notice na ito sa pamamagitan ng email o pagpapakita ng notice sa App o sa aming Webpage. Kung gagawin namin ito, maaari mong wakasan kaagad ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na paunawa sa amin sa panahon ng paunawa (tingnan ang seksyon 7). Kung wala kaming marinig mula sa iyo sa panahon ng paunawa, ituturing kang tinanggap ang mga iminungkahing pagbabago at ilalapat ang mga ito sa iyo mula sa petsa ng bisa na tinukoy sa paunawa.

16.2 Sa ilang pagkakataon, maaari naming baguhin kaagad ang Kasunduang ito. Sa kabila ng seksyon 16.1, ang mga pagbabago sa Kasunduang na hindi nangangailangan ng animnapung (60) araw na abiso ay kung ang nasabing pagbabago ay: (1) mas pabor sa iyo; (2) iniaatas ng batas; (3) na may kaugnayan sa pagdaragdag ng isang bagong serbisyo, karagdagang paggana sa umiiral na Serbisyo; o (4) ang mga pagbabago na hindi nagbabawas sa iyong mga karapatan o nagpapataas ng iyong mga responsibilidad, ay magkakabisa kaagad kung ang mga ito ay nakasaad sa abiso ng pagbabago. Ang mga pagbabago sa mga halaga ng palitan ay magkakabisa kaagad nang walang abiso at wala kang karapatang tumutol sa naturang pagbabago.

17. Mga reklamo

17.1 Kung mayroon kang anumang mga reklamo tungkol sa amin o sa aming Services, maaari kang makipag-ugnayan sa amin kasunod ng aming customer complaint procedure.

18. Iba pang mahahalagang termino

18.1 Third Party Rights. Ang Kasunduang ito ay nasa pagitan mo at namin. Maliban sa itinatadhana sa seksyon 6.4, walang ibang tao ang dapat magkaroon ng anumang karapatan na ipatupad ang alinman sa mga tuntunin nito. Wala sa amin ang kakailanganing kumuha ng kasunduan ng sinumang tao upang tapusin o makagawa ng anumang mga pagbabago sa Kasunduang ito.

18.2 Assignment. Hindi ka maaaring maglipat, magtalaga, magsangla, maningil, mag-subcontract, magdeklara ng pagtitiwala o makitungo sa anumang iba pang paraan sa alinman o lahat ng iyong mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot. Inilalaan namin ang karapatang ilipat, italaga o baguhin ang Kasunduang ito o anumang karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito anumang oras nang wala ang iyong pahintulot. Hindi ito nakakaapekto sa iyong mga karapatan na isara ang iyong Wise Account sa ilalim ng seksyon 7.

18.3 Severability. Ang bawat isa sa mga talata ng Kasunduang ito ay gumagana nang hiwalay. Kung ang anumang korte o may-katuturang awtoridad ay magpasya na ang alinman sa mga ito ay labag sa batas o hindi maipapatupad, ang natitirang mga talata ay mananatiling ganap na may bisa at bisa.

18.4 Enforcement. Kahit na maantala kami sa pagpapatupad ng Kasunduang ito, maaari pa rin natin itong ipatupad sa ibang pagkakataon. Kung maaantala kami sa paghiling sa iyo na gumawa ng ilang bagay o sa pagkilos, hindi ito makakapigil sa amin na gumawa ng mga hakbang laban sa iyo sa sumunod na panahon.

18.5 Buong Kasunduan. Pinapalitan ng Kasunduang ito ang lahat ng nakaraang kasunduan sa pagitan mo at ng Wise, nakasulat man o pasalita, na may kaugnayan sa paksa na nakasaad sa Kasunduang ito.

18.6 Governing law. Ang Kasunduang ito ay pinamamahalaan ng batas ng Pilipinas. Ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at sa amin kaugnay ng Services at/o Kasunduang ito ay maaaring dalhin sa mga hukuman ng Makati City, Pilipinas, at hindi na maaaring dalhin pa sa mga hukuman ng ibang lugar.

18 .7 Isinalin namin ang Kasunduang ito sa Filipino upang mapadali at maging mas maigi ang pag-unawa ng Kasunduang ito sa pagitan ng Wise at ng aming mga customer. Sa kaso ng pagkakaiba o hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng Ingles na bersyon at sa Filipino na pagsasalin ng mga tuntunin at kundisyon na ito, ang Ingles na bersyon ang mananaig.