ข้อตกลงสำหรับลูกค้า

อัพเดทล่าสุด: 26.08.2022

คุณอาจไปยังส่วนใด ๆ โดยตรงโดยการเลือกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อนั้นเป็นไปเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น คำบางคำอาจมีการนิยามไว้ใน “นิยามศัพท์” คำที่มีการขีดเส้นใต้ในข้อตกลงฉบับนี้มีลิงค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

1. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wise

1.1 ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ระหว่างคุณ “ผู้ใช้งาน” กับ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด “Deemoney” และ Wise Payments Ltd. “Wise” ซึ่งกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเราแก่คุณ (“ข้อตกลง”) คำว่า “เรา” หรือ “ของเรา” นั้นอ้างถึง Deemoney ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน และ Wise Payments Ltd ในฐานะผู้ให้บริการของคุณ ข้อตกลงฉบับนี้อ้างถึงและรวมถึงโดยอ้างอิงเอกสารดังต่อไปนี้ (“เอกสารเพิ่มเติม”) ซึ่งใช้บังคับแก่การใช้บริการของคุณกับเรา

(ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Wise ที่กำหนดข้อกำหนดที่ Wise ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ หรือที่คุณได้ให้แก่เรา โดยการใช้งานบริการ คุณยินยอมแก่การประมวลผลดังกล่าว และคุณสัญญาว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้อง

i. ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Deemoney ที่กำหนดข้อกำหนดของ Deemoney ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เก็บรวบรวมผ่าน Wise Wise ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(ข) นโยบายคุกกี้ของเรา ที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ “คุกกี้” บนเว็บไซต์ของเรา

(ค) นโยบายการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของเรา ที่กำหนดการใช้งานที่ได้รับอนุญาตและถูกจำกัดของบริการของเรา

คุณอาจเข้าถึงบริการผ่านทาง “แพลตฟอร์ม” www.wise.com/th/deemoney หรือ URL อื่นตามที่ถูกปรับปรุงเป็นครั้งคราว รวมถึงโมบายล์แอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android ของ Wise/Deemoney

1.2 โดยการเข้าชมเว็บไซต์หรือการใช้งานบริการของเรา (รวมถึงการดาวน์โหลดและใช้งานแอป หรือผ่าน API แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือผ่านทางบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต) คุณยืนยันว่าคุณได้รับทราบและตกลงตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลง โปรดอย่าใช้งานบริการของเรา

1.3 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความในข้อตกลงนี้ กับข้อความที่ระบุในเอกสารเพิ่มเติมและศูนย์ช่วยเหลือ ให้ข้อความที่ปรากฏในข้อตกลงนี้มีผลบังคับ

1.4 เพื่อการใช้งานบริการของเรา คุณอาจถูกขอให้ตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (รวมถึงที่อ้างถึงในข้อ 1.1) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่เหมาะสม เพื่อความชัดเจน เมื่อคุณใช้งานบริการใด ๆ ของเรา คุณได้ตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับล่าสุดแล้ว

1.5 สำหรับการโอนเงิน ข้อตกลงนี้จะถูกใช้บังคับแก่ธุรกรรมแต่ละรายการ

1.6 คุณควรทราบถึง ศูนย์ช่วยเหลือของ Wise (“ศูนย์ช่วยเหลือ”) ซึ่งจะช่วยให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อย

1.7 การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ในอนาคต ภายใต้ข้อ 16 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตจะถูกรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะมีผลในทันทีเมื่อถูกโพสท์ลงบนเว็บไซต์หรือในวันที่เราแจ้งให้คุณทราบ

1.8 คุณจะสามารถขอสำเนาข้อตกลงนี้ได้ที่ไหน คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงฉบับล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์

2. นิยามศัพท์

ในข้อตกลงฉบับนี้

แอป หมายถึงโมบายล์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เราใช้นำเสนอบริการของเรา ข้อมูลที่นำเข้าสู่ซอฟต์แวร์ และสื่อที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หมายถึงบุคคลที่ใช้งานหรือเข้าถึงบัญชี Wise ในนามของคุณตามกระบวนการที่ระบุในข้อ 4.3

บัญชีธุรกิจ หมายถึงบัญชีสำหรับธุรกิจที่ใช้งานบริการของเรา รวมถึงบริการโอนเงิน คุณสามารถมีบัญชีธุรกิจหลายบัญชีได้ภายในบัญชี Wise

วันทำการ หมายถึงวันใด ๆ นอกจากวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทยที่สถาบันการเงินเปิดทำการ

การปฏิเสธรายการ หมายถึงบุคคลที่โอนเงินให้แก่คุณได้ตั้งข้อเรียกร้องต่อธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินว่าได้ส่งเงินให้แก่คุณอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือการชำระเงินให้แก่ Wise นั้นล้มเหลวเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอ บัญชีถูกปิด หรือด้วยเหตุผลอื่นใด

อัตราแลกเปลี่ยน มีความหมายตามที่กำหนดในข้อ 10.2

ระยะเวลารับประกัน มีความหมายตามที่กำหนดในข้อ 10.9

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง (i) สิทธิในเครื่องหมายการค้า โลโก้ สิทธิบัตร การออกแบบที่จดทะเบียน สิทธิในแบบร่าง ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธรรมสิทธิ ฐานข้อมูล ชื่อโดเมน โมเดลการใช้งาน และรวมถึงคำขอและการจดทะเบียน หรือคำขอต่ออายุของสิทธิดังกล่าวหรือที่คล้ายคลึงหรือมีสิทธิในลักษณะเดียวกัน หรือมีกระบวนการคุ้มครองเช่นเดียวกันไม่ว่าในส่วนใดของโลก (ii) สิทธิตามปกติในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการฟ้องร้องเรื่องการลวงขายและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น และ (iii) ความลับทางการค้า ข้อมูลความลับ และสิทธิในข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงสิทธิในองค์ความรู้และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ

เนื้อหา มีความหมายตามที่กำหนดในข้อ 12.1

โอนเงิน หมายถึง การใช้บัญชี Wise ในการอัพโหลด แลกเงิน และส่งเงิน โดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมใด ๆ

บัญชีส่วนบุคคล หมายถึงบัญชีที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาที่ใช้งานบริการของเรา รวมถึงบริการโอนเงิน บุคคลธรรมดาแต่ละรายสามารถมีบัญชีส่วนบุคคลได้เพียงหนึ่งบัญชีในบัญชี Wise เท่านั้น

การเพิกถอน หมายถึงจำนวนเงินที่คุณได้รับถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลใด ๆ

บริการ หมายถึงบริการโอนเงินที่ให้บริการโดย Deemoney และสนับสนุนโดย Wise เงินจะถูกชำระให้แก่ Deemoney เป็นเงินบาทไทย (THB) จากประเทศไทยและโอนไปยังผู้รับที่อยู่ในต่างประเทศ และจ่ายออกเป็นสกุลเงินอื่นที่มิใช่บาทไทยผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินระหว่างประเทศ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

สกุลเงินต้นทาง หมายถึงสกุลเงินที่คุณใช้เพื่อชำระเงินตามคำสั่งของคุณ

สกุลเงินปลายทาง หมายถึงสกุลเงินที่ผู้รับจะได้รับ

เนื้อหาของบุคคลที่สาม มีความหมายตามที่กำหนดในข้อ 14

บัญชี Wise หมายถึงบัญชีส่วนบุคคลของคุณและบัญชีธุรกิจทั้งหมดที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Wise ภายใต้อีเมลแอดเดรสเดียว

เจ้าของบัญชี Wise มีความหมายตามที่กำหนดในข้อ 5.6

เว็บไซต์ หมายถึงเว็บเพจของ Wise ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง https://wise.com/th/deemoney ที่เราให้บริการแก่คุณด้วย

3. เราเป็นใครและคุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

3.1 ข้อมูลบริษัท Wise Wise Payments Ltd (“Wise”) คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์ โดยมีเลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 07209813

3.2 สำนักงานที่จดทะเบียน สำนักงานที่จดทะเบียนของ Wise คือ 6 Floor 56 Shoreditch High Street, The Tea Building E1 6JJ สำนักงานนี้สำหรับพนักงานของ Wise เท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้ Deemoney มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 75/78-79 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 31 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110

3.3 Wise เป็นสถาบันที่ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตโดย UK Financial Conduct Authority (“FCA”) ภายใต้ Electronic Money Regulations 2011 สำหรับการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการชำระเงิน หมายเลขอ้างอิง FCA ของเราคือ 900507 Wise ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการระหว่าง Deemoney และคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้ Deemoney เป็นผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่มิใช่สถาบันการเงินภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ MT125590013 และได้รับใบอนุญาตในการรับแลกเปลี่ยนเงินตราและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (MC125590070) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

3.4 ในการโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มิใช่เงินบาทไทย คุณอาจกำลังทำธุรกิจกับองค์กรของ Wise ที่แตกต่างกัน ตามที่ได้ระบุไว้ ที่นี่ ในกรณีเหล่านี้ เงินของคุณจะถูกจัดเก็บตามข้อกำหนดและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ ที่นี่

3.5 ข้อมูลบริษัทของ Deemoney บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด (“Deemoney”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ภายใต้เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0115542000796

3.6 สำนักงานที่จดทะเบียน Deemoney มีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 75/78-79 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 31 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110 และเป็นผู้ให้บริการโอนเงิน (ใบอนุญาตเลขที่ MT125590013) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

3.7 ติดต่อเราได้อย่างไร คุณสามารถติดต่อ Wise ได้ผ่านทางอีเมล เว็บแชท หรือโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อของ Wise ถูกระบุไว้บนเพจบนเว็บไซต์ของเราที่นี่ ข้อมูลติดต่อ

4. ใครสามารถใช้บริการของเราได้บ้าง?

4.1 คุณต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากคุณเป็นบุคคลสัญชาติไทย คุณต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเพื่อใช้บริการของเรา และการสร้างบัญชี Wise นั้น คุณได้รับรองว่าคุณมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานที่บ่งบอกอายุของคุณในเวลาใด ๆ หากคุณเป็นบุคคลสัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเพื่อใช้บริการของเรา และการสร้างบัญชี Wise นั้น คุณได้รับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

4.2 คุณต้องมีอำนาจในการผูกพันธุรกิจของคุณ หากคุณมิใช่บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริโภค คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการหรือผูกพันแทนธุรกิจหรือองค์กรที่คุณดำเนินการแทนในการใช้งานบริการของเรา และธุรกิจหรือองค์กรนั้นตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานที่บ่งบอกอำนาจของคุณในเวลาใด ๆ หากคุณไม่สามารถแสดงถึงหลักฐานของอำนาจดังกล่าวที่ยอมรับได้โดยเรา เราอาจปิดหรือระงับบัญชีธุรกิจของคุณ

4.3 คุณสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชี Wise ของคุณได้ (“ผู้ได้รับอนุญาต”).. คุณรับทราบว่าหากคุณอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเข้าถึงบัญชี Wise ของคุณ เราจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ได้รับอนุญาตเสมือนว่าคุณเป็นผู้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ คุณต้องรับผิดชอบการดำเนินการใด ๆ ของผู้ได้รับอนุญาต แม้ว่าบุคคลนั้นจะดำเนินการนอกเหนือขอบอำนาจที่คุณได้มอบอำนาจไว้ก็ตาม คุณตกลงรับทราบว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Wise ของคุณให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต และเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการใด ๆ โดยผู้ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับบัญชี Wise ของคุณ หรือข้อมูลของคุณในบัญชี Wise การมอบอำนาจให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตใด ๆ ไม่ได้ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของคุณตามข้อตกลงนี้ รวมถึงต้องแจ้งให้เราทราบหากบัญชี Wise ของคุณถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลอื่น หรือหากสงสัยว่าธุรกรรมใด ๆ นั้นไม่ถูกต้องหรือทำโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.4 ข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับบัญชี Wise ของคุณนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Wise คุณรับทราบว่า Wise ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ได้รับอนุญาต เนื่องจากคุณต้องผูกพันตามการกระทำของผู้ได้รับอนุญาต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องคัดเลือกผู้ได้รับอนุญาตอย่างระมัดระวัง เราขอแนะนำให้คุณประเมินคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาตสำหรับบัญชีของคุณเป็นระยะ ๆ

บัญชี Wise

5. การสร้างบัญชี Wise

5.1 การสร้างบัญชี Wise เพื่อเริ่มต้นการใช้บริการของเรา คุณต้องสร้างบัญชี Wise และให้ข้อมูลตามที่เราร้องขอ

5.2 ข้อมูลที่ให้ต้องถูกต้อง ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่เรานั้นต้องครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงตลอดเวลา คุณต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่คุณไม่ดำเนินการนั้น เราอาจขอให้คุณยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และ/หรือ ให้เอกสารเพิ่มเติมในเวลาใด ๆ

5.3 การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ากับคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ ในบางกรณี เราอาจต้องตรวจสอบข้อมูลของ บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณ (เช่น ผู้รับเงิน) คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำขอใด ๆ จากเราที่เกี่ยวกับการขอข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่เรายอมรับได้ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าเราอาจร้องขอข้อมูล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เรา รวมถึงตรวจสอบฐานข้อมูลพาณิชย์หรือรายงานเครดิต คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงรายงานเครดิตจำนวนหนึ่งฉบับหรือมากกว่าเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง หรือต่ออายุบัญชี Wise ของคุณหรือในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือกิจกรรมภายใต้บัญชี Wise ของคุณ คุณตกลงว่าเราอาจเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และวันเกิดแก่หน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อให้ได้รับรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

5.4 เราสงวนสิทธิในการปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชี Wise หรือบริการในกรณีที่เราไม่สามารถได้รับข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลของคุณได้

5.5 การทำธุรกรรมด้วยบัญชีของคุณ กิจกรรมทั้งหมดภายใต้บัญชี Wise จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคุณ เว้นแต่กรณีที่คุณเป็นผู้ได้รับอนุญาต คุณตกลงจะใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองและมิใช่ของผู้อื่นหรือองค์กรอื่น

5.6 บัญชี Wise เพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งบุคคลหรือองค์กร คุณสามารถเปิดบัญชีส่วนบุคคลได้หนึ่งบัญชี และหนึ่งบัญชีหรือมากกว่าสำหรับบัญชีธุรกิจ แม้ว่าแต่ละบัญชีจะเชื่อมต่อไปยังบัญชี Wise เพียงหนึ่งบัญชี แต่ละบุคคลหรือองค์กร (แต่ละรายเรียกว่า “เจ้าของบัญชี Wise”) นั้นถูกผูกพันอย่างแยกต่างหากจากกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุแก่บัญชีนั้นตามที่ระบุไว้ที่นี่

5.7 บัญชีธุรกิจสามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น หากคุณมีบัญชีธุรกิจ คุณสามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

6. การรักษาบัญชี Wise ให้ปลอดภัย

6.1 เมื่อคุณเข้าถึงบัญชี Wise ของคุณ คุณควรดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้:

 1. เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำและทำให้แน่ใจว่ารหัสผ่านนั้นไม่ถูกใช้ซ้ำกับรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์อื่น

 2. ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า หากมีบุคคลใดขอรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของบัญชี Wise ของคุณ รวมถึงรหัสผ่าน

 3. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการรหัสผ่าน รวมถึงใช้ รหัสผ่านที่คาดเดายาก โดยผสมผสานระหว่างตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์

 4. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2-step authentication) เมื่อเราแจ้งให้ทราบ (สำหรับขั้นตอนนี้ โปรดดู ศูนย์ช่วยเหลือ)

 5. เก็บบัญชีอีเมลของคุณให้ปลอดภัย คุณอาจขอรีเซ็ทรหัสผ่านบัญชี Wise ของคุณโดยใช้อีเมล โปรดแจ้ง ศูนย์บริการลูกค้า ในทันทีหากอีเมลแอดเดรสของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 6. อัปเดทบราวเซอร์ของอุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

 7. บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอโดยอัปเดทความปลอดภัยตามที่ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการแนะนำ

 8. ติดตั้งและใช้งานระบบป้องกันไวรัสบนอุปกรณ์ หากสามารถทำได้

6.2 คุณต้องไม่:

 1. เปิดเผยรหัสผ่านในการเข้าใช้งานบัญชี Wise หรือรหัสอ้างอิงลูกค้า (ซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษร P ตามด้วยชุดหมายเลข) และต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัย

 2. อนุญาตให้บุคคลใดเข้าถึงบัญชี Wise หรือดูคุณเข้าสู่บัญชีนั้น รวมถึงอนุญาตให้บุคคลใดเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล

 3. ใช้ฟังก์ชันใด ๆ ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์หรือบราวเซอร์ที่คุณใช้ หรือเก็บแคช หรือบันทึกด้วยวิธีการใด

 4. ใช้วิธีการใด ๆ ที่อาจหลีกเลี่ยงหรือทำให้กระบวนการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนถูกเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

6.3 โปรดติดต่อเราหากคุณเชื่อว่าบัญชี Wise ของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณสงสัยว่าบัญชี Wise หรือข้อมูลความปลอดภัยของคุณถูกขโมย สูญหาย หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือโดยวิธีการอื่นใด คุณต้องติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า ในทันที คุณจะได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หากคุณแจ้งให้เราทราบช้าเกินไปในเรื่องความปลอดภัยของบัญชี Wise อาจทำให้คุณได้รับความเสียหาย คุณต้องให้ความร่วมมือกับเราตามสมควรเพื่อตรวจสอบและดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บัญชีของคุณปลอดภัย

6.4 ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมของ Wise อาจมีระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมและคุณต้องทำความเข้าใจระบบความปลอดภัยเหล่านั้น

6.5 คุณต้องรับผิดชอบการปรับแต่งระบบสารสนเทศของคุณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการของเราจะปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส

6.6 คุณต้องไม่ใช้บริการของเราในทางที่ผิด คุณต้องไม่ใช้บริการของเราในทางที่ผิดโดยการนำไวรัส โทรจัน เวิร์ม ลอจิคบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือก่อความเสียหายเชิงเทคโนโลยีได้ คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราด้วยวิธีการปฏิเสธการให้บริการ (denial of service) ใด ๆ ก็ตาม หากคุณละเมิดต่อข้อกำหนดนี้ คุณอาจกระทำความผิดอาญา เราจะรายงานเหตุสงสัยว่ามีการละเมิดต่อกฎหมายต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้น รวมถึงการเปิดเผยตัวตนของคุณ ในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิด สิทธิของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ บริการของเราจะถูกระงับในทันที

6.7 การใช้งานบริการของคุณต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ คุณรับรองว่าการเปิดใช้หรือใช้งานบัญชี Wise หรือบริการของเราไม่ได้เป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับกับคุณ คุณต้องรับผิดชอบผลใด ๆ ของการละเมิดต่อข้อนี้

7. การยกเลิกบัญชี Wise ของคุณ

7.1 คุณอาจยกเลิกบัญชี Wise ของคุณในเวลาใด ๆ คุณสามารถยกเลิกบัญชี Wise ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการใช้งานบริการของเรานั้นยุติลง ณ เวลาใด ๆ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏใน ศูนย์ช่วยเหลือ ของเรา

7.2 คุณจะต้องไม่ยกเลิกบัญชี Wise เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ คุณจะต้องไม่ยกเลิกบัญชี Wise เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ หากคุณพยายามยกเลิกบัญชี Wise ระหว่างการตรวจสอบ เราอาจยึดถือเงินใด ๆ ที่คุณได้ส่งให้แก่เราจนกว่าการตรวจสอบจะสิ้นสุดลงเพื่อปกป้องประโยชน์ของบุคคลที่สาม

7.3 คุณต้องรับผิดชอบบัญชี Wise ของคุณแม้ภายหลังบัญชีถูกปิดแล้ว คุณตกลงว่าคุณยังคงต้องรับผิดชอบหนี้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Wise แม้ภายหลังบัญชีถูกปิดแล้ว

7.4 เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้และยกเลิกบัญชี Wise ของคุณ หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากจำเป็น

7.5 เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชี Wise โดยไม่แจ้งให้ทราบในบางกรณี เราอาจระงับบัญชี Wise ในกรณีที่บัญชี Wise ของคุณยังคงเปิดอยู่แต่ไม่สามารถใช้งานโดยคุณได้ หรือตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดจนกว่าเราจะยกเลิกการระงับบัญชี หรือปิดบัญชี Wise ของคุณ ซึ่งทำให้บัญชี Wise ของคุณถูกยกเลิกและสิ้นสุดข้อตกลงนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจทำเช่นนี้หาก

(ก) เราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดต่อข้อตกลงนี้ หรือเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อตกลงนี้

(ข) เราถูกร้องขอหรือสั่งให้ดำเนินการโดยคำสั่งศาลที่มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใด ๆ

(ค) เรามีเหตุผลให้เชื่อว่าคุณละเมิดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ หรือ

(ง) เรามีเหตุผลให้เชื่อว่าคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกง ฟอกเงิน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมใด ๆ

7.6 เราอาจระงับบัญชี Wise ของคุณด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจระงับบัญชี Wise หรือจำกัดการใช้งานหากเราเชื่อว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับ

(ก) ความปลอดภัยของบัญชี Wise ของคุณ หรือ

(ข) สงสัยว่ามีการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฉ้อโกงในบัญชี Wise ของคุณ

7.7 เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการระงับบัญชี หากเป็นไปได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการระงับหรือจำกัดการใช้งานพร้อมด้วยเหตุผลของการระงับหรือจำกัดการใช้งานโดยเร็วที่สุดที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นก่อนระงับหรือจำกัดการใช้งาน หรือในทันทีที่ดำเนินการ เว้นแต่การแจ้งให้คุณทราบนั้นจะเป็นการผิดกฎหมายหรือลดทอนประสิทธิภาพของกระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างสมเหตุสมผลของเรา

7.8 คุณไม่สามารถใช้แอปต่อไปได้หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิก เมื่อมีการยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ สิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการการเข้าถึงแอปจะสิ้นสุดลง โดยคุณต้องลบหรือกำจัดแอปจากอุปกรณ์ของคุณในทันที

8. คุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่

8.1 คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่เรา คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เราจะไม่ประมวลผลธุรกรรมหรือให้บริการใด ๆ แก่คุณจนกว่าเราจะได้รับชำระค่าธรรมเนียมจากคุณ ค่าธรรมเนียมของเราไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ธนาคารของคุณหรือธนาคารของผู้รับเงินอาจเรียกเก็บ

8.2 คุณสามารถดูโครงสร้างค่าธรรมเนียมได้ในหน้า อัตราค่าธรรมเนียม คุณสามารถดูโครงสร้างค่าธรรมเนียมได้ในหน้า “อัตราค่าธรรมเนียม” เพื่อความชัดเจน ค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระตามที่ระบุไว้ใน “อัตราค่าธรรมเนียม” ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ซึ่งอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดในข้อ 16

8.3 เรามีสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

8.4 ภาษี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บจากการชำระเงินที่คุณได้ทำหรือได้รับ และเป็นหน้าที่ของคุณในการรวบรวม รายงาน และชำระภาษีอย่างถูกต้องให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

การเติมเงินและแลกเปลี่ยนเงิน

9. การเติมเงิน

9.1 วิธีการเติมเงิน เพื่อโอนเงิน คุณต้องเข้าสู่บัญชี Wise และดำเนินการดังต่อไปนี้ เราไม่รับผิดชอบเงินใด ๆ ที่คุณได้เติมจนกว่าเราจะได้รับเงินนั้น เพื่อความชัดเจน เมื่อคุณเติมเงิน เราจะเป็นผู้รับเงินและไม่ใช่ผู้ให้บริการชำระเงิน ซึ่งธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินที่คุณใช้ในการเติมเงินให้แก่เราจะเป็นผู้ดำเนินการให้แน่ใจว่าเราได้รับเงินจากคุณ

9.2 การฝากเงินเข้าบัญชี เรารับชำระเงินสำหรับธุรกรรมผ่านการโอนเงิน หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากบัญชีธนาคารไทยที่เป็นสกุลเงินบาทไทยในชื่อของคุณ (ซึ่งในข้อตกลงนี้ เราเรียกวิธีการนี้ว่า “ฝากเงินเข้าบัญชี”) วิธีการชำระเงินอื่นใดนั้นจะไม่ถูกยอมรับ รวมถึงเงินสด เช็ค หรือเช็คอิเล็กทรอนิกส์ การฝากเงินเข้าบัญชีนั้นไม่ใช่บริการของเรา บริการนี้ถูกให้บริการโดยบุคคลที่สาม เราไม่สามารถรับประกันการใช้การฝากเงินเข้าบัญชีใด ๆ และเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติการใช้งานกระบวนการฝากเงินเข้าบัญชี ณ เวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

9.3 การชำระเงินต้องทำในนามของคุณ การชำระเงินใด ๆ ที่คุณใช้สำหรับการฝากเงินเข้าบัญชีต้องทำในนามของคุณ

9.4 การปฏิเสธรายการชำระเงินของคุณ หากวิธีการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณนั้น อาจถูกร้องขอกระบวนการ ปฏิเสธรายการได้ คุณตกลงว่าคุณจะใช้สิทธิปฏิเสธรายการก็ต่อเมื่อ:

(ก) เราละเมิดต่อข้อตกลงนี้ หรือ

(ข) มีการใช้งานการชำระเงินของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหมายถึงคุณไม่ได้ดำเนินการหรืออนุมัติการชำระเงินนั้น

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้สิทธิปฏิเสธรายการด้วยเหตุผลอื่นใด รวมถึงหากเกิดข้อพิพาทกับผู้รับเงินหรือหากคุณไม่มีเงินเพียงพอในการชำระเงินของคุณ หากเราจำเป็นต้องตรวจสอบหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิเสธรายการที่ เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณในการดำเนินการดังกล่าว

9.5 การเติมเงินผ่าน QR Code เมื่อคุณได้ทำรายการชำระเงินในบัญชี Wise เสร็จสิ้น Wise จะส่ง Quick Response Code (“QR Code”) ให้แก่คุณเพื่อดำเนินการโอนเงินในประเทศให้แก่บัญชีของ Wise ที่อยู่กับ Deemoney

 1. ในขณะสร้างรายการชำระเงิน คุณต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณนั้นถูกต้องและครบถ้วน คุณตกลงและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเงินที่คุณส่งให้แก่ผู้รับผิดพลาดอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่คุณให้ไว้นั้นไม่ถูกต้อง

 2. Wise จะตรวจสอบว่าเงินนั้นถูกส่งจากบัญชีธนาคารของคุณภายในประเทศไทย หากการชำระเงินนั้นถูกส่งมาจากบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น เราจะไม่ยอมรับรายการนั้นและคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ดำเนินการโอนเงินเข้ามา และรายการชำระเงินของคุณนั้นจะถูกถือว่าไม่ถูกชำระเงิน

 3. การชำระเงินนั้นต้องมีจำนวนเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งทำรายการ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ คำสั่งชำระเงินใหม่ทุกรายการที่ถูกส่งให้แก่บัญชี Wise จะยังไม่ถูกดำเนินการจนกว่าเราจะได้รับเงินสำหรับคำสั่งนั้น

9.6 ข้อจำกัดการเติมเงิน วิธีการเติมเงินอื่นใดนั้นจะถูกยอมรับ เว้นแต่ วิธีการอื่นตามที่กำหนดในขณะที่คุณเข้าสู่บัญชี Wise ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย ความปลอดภัย หรือเหตุผลอื่นใด อาจมีการกำหนดข้อจำกัดทางการเงินสำหรับวิธีการชำระเงินหรือสกุลเงินใด ๆ โปรดตรวจสอบหน้า ศูนย์ช่วยเหลือ ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

10. การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

10.1 บริการของเรารวมถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยเป็นส่วนหนึ่งของการโอนเงิน

10.2 อัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเราอ้างถึงอัตราแลกเปลี่ยนในข้อตกลงนี้ หมายถึงอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น ๆ สำหรับคู่สกุลเงินนั้น ๆ (เช่น GBP/EUR, USD/AUD) ที่กำหนดโดย Wise ซึ่งมาจากผู้ให้บริการอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง เราอาจเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

10.3 สำหรับบางสกุลเงิน เราจะไม่ได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบ mid-market รวมถึงในกรณีที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่แตกต่างสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนในคู่สกุลเงินนั้น สำหรับสกุลเงินเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ Wise ให้บริการเมื่อคุณเริ่มต้นการโอนเงิน

10.4 โดยในแต่ละคู่สกุลเงิน คุณอาจสามารถเลือกวิธีการที่เราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่คุณเลือกได้ สิ่งนี้รวมถึง:

 • “คำสั่งแบบกำหนดจำนวนเงินต้นทาง” ซึ่งเป็นคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินที่คุณกำหนดจำนวนเงินในสกุลเงินต้นทางที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อให้คุณหรือผู้รับเงินของคุณได้รับเงินตามจำนวนที่แลกเปลี่ยนแล้วในสกุลเงินปลายทาง หรือ

 • “คำสั่งแบบกำหนดจำนวนเงินปลายทาง” คือคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินที่คุณกำหนดเงินตามสกุลเงินที่ปลายทางจะได้รับ

10.5 คุณสามารถกำหนดคำสั่งแบบกำหนดจำนวนเงินปลายทางได้สำหรับสกุลเงินตั้งต้นบางประเภท คุณสามารถตรวจสอบรายการสกุลเงินตั้งต้นได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือ

10.6 เราอาจไม่ประมวลการแลกเปลี่ยนเงินจนกว่าเราจะได้ถือครองหรือได้รับเงินและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในหน้าอัตราค่าธรรมเนียม. คุณมีหน้าที่ส่งเงินให้แก่เราเพื่อทำรายการแลกเปลี่ยนเงินในเวลาอันสมควร เราไม่สามารถรับผิดชอบเวลาที่ใช้ในการส่งเงินจากธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินของคุณมาที่เรา คุณสามารถตรวจสอบรายการค่าธรรมเนียมทั้งหมดได้จากหน้า อัตราค่าธรรมเนียม

10.7 การปฏิเสธคำสั่งแลกเปลี่ยนเงิน เราสงวนสิทธิโดยดุลยพินิจของเราฝ่ายเดียวในการปฏิเสธคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินใด ๆ เหตุแห่งการปฏิเสธอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้รับเงิน จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือเราเชื่อว่าคุณอาจละเมิดต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงเชื่อว่าคุณพยายามดำเนินการซื้อขายเงินตรา หรือซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการปฏิเสธใด ๆ โดยใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณสำหรับบัญชี Wise ของคุณ โดยระบุ (หากเป็นไปได้) เหตุแห่งการปฏิเสธและอธิบายวิธีการแก้ไข อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แจ้งให้คุณทราบหากจะเป็นการผิดกฎหมายในการดำเนินการนั้น

10.8 การยืนยันคำสั่งแลกเปลี่ยนเงิน เมื่อเราได้รับคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินจากคุณ เราจะส่งข้อความยืนยันไปทางอีเมลที่เราได้รับคำสั่งนั้น คำสั่งแลกเปลี่ยนเงินแต่ละรายการนั้นจะถูกกำหนดชุดหมายเลขธุรกรรมเฉพาะซึ่งแสดงให้เห็นในประวัติการทำธุรกรรมในบัญชี Wise ของคุณ คุณควรระบุหมายเลขธุรกรรมเมื่อติดต่อเราสำหรับคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินเฉพาะใด ๆ

10.9 การรับประกันอัตราแลกเปลี่ยน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการประกันอัตราแลกเปลี่ยนและระยะเวลาประกันอัตราแลกเปลี่ยน (“ระยะเวลาประกันอัตราแลกเปลี่ยน”) เมื่อคุณทำรายการโอนเงิน

10.10 ระยะเวลาประกันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลาประกันอัตราแลกเปลี่ยนอาจถูกขยายหากคำสั่งโอนเงินนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

 2. เราต้องได้รับเงินในจำนวนที่เพียงพอจากคุณระหว่างช่วงระยะเวลาประกันอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินตามอัตราที่รับประกันได้ คุณจะเห็นว่าเราได้รับเงินแล้วเมื่อคุณเข้าใช้งานบัญชี Wise

 3. หากเราได้รับเงินจากคุณหลังช่วงระยะเวลาประกันอัตราแลกเปลี่ยน เราจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินโดยใช้อัตราที่รับประกันได้ และการโอนเงินของคุณจะกลายเป็นการโอนเงินแบบไม่รับประกันอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ เราอาจแลกเปลี่ยนเงินของคุณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผล ณ เวลาที่เราได้รับเงินจากคุณ หรือเราจะส่งอีเมลหาคุณและสอบถามว่าคุณยังต้องการดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินที่อัตราแลกเปลี่ยนใหม่หรือไม่

 4. หากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง (ตามที่เราได้เสนอตามผู้ให้บริการอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง) เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 5% ขึ้นไปในระหว่างระยะเวลาประกันอัตราแลกเปลี่ยน เราอาจ โดยเป็นสิทธิของเราในการระงับการโอนเงินของคุณเป็นระยะเวลาอันสมควร หรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินและคืนเงินให้แก่คุณ

 5. สำหรับบางสกุลเงิน รวมถึงเมื่อคุณส่งเงินจากสกุลเงินตั้งต้นเป็นเงินเยน (JPY) อัตราที่รับประกันจะถูกเสนอหลังจากที่อยู่ของคุณถูกตรวจสอบโดยเรา

 6. เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราที่รับประกัน หรือระงับฟีเจอร์รับประกันอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาใด ๆ ก็ตาม

10.11 อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ เราจะยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้สำหรับธุรกรรมโอนเงินของคุณ:

(ก) เมื่อคุณทำรายการชำระเงิน หากเป็นรายการชำระเงินที่มีอัตราที่รับประกัน หรือ

(ข) เมื่อเราได้รับการชำระเงินจากคุณ หากเป็นรายการชำระเงินที่ไม่มีการประกันอัตราแลกเปลี่ยน

10.12 การแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ สำหรับบางสกุลเงิน คุณอาจสามารถตั้งค่าคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินโดยอัตโนมัติได้เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือกนั้นเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เรากำหนด (“คำสั่งแลกเปลี่ยนเงินโดยอัตโนมัติ”) คำสั่งแลกเปลี่ยนเงินโดยอัตโนมัติอาจถูกจำกัดจำนวนที่คุณสามารถสร้างได้ รวมถึงจำนวนเงินที่คุณสามารถกำหนดให้แลกเปลี่ยน Wise ไม่รับประกันว่าจะสามารถประมวลผลคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินโดยอัตโนมัติในทุกกรณีได้

10.13 เราไม่ใช่แพลตฟอร์มซื้อขายเงินตรา Wise ไม่ใช่แพลตฟอร์มซื้อขายเงินตรา และต้องไม่ถูกใช้เพื่อหาประโยชน์จากการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้ คุณต้องไม่ใช้บริการของเรา รวมถึงคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์นี้ (รวมถึงการสร้างคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินโดยอัตโนมัติหลายคำสั่ง หรือคำสั่งโอนเงิน โดยไม่ประสงค์จะดำเนินการตามธุรกรรมนั้น) หากเราตรวจพบว่าคุณใช้งานบริการเพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราอาจ ตามดุลยพินิจของเรา กำหนดจำนวนคำสั่งแลกเปลี่ยนเงินโดยอัตโนมัติที่คุณสามารถสร้างได้ ยกเลิกคำสั่งของคุณ จำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนและโอนในสกุลเงินหนึ่ง ๆ หรือหลายสกุล หรือในสกุลเงินเดียวกัน จำกัดความสามารถในการใช้งานฟีเจอร์นี้หรือฟีเจอร์อื่น ๆ หรือระงับหรือปิดบัญชี Wise และเพิกถอนประโยชน์เพิ่มของคุณ

การโอนเงิน

11. การส่งเงิน

11.1 ข้อมูลที่คุณต้องให้แก่เราเพื่อสร้างคำสั่งชำระเงิน เพื่อสร้างคำสั่งชำระเงินผ่านบัญชี Wise คุณอาจต้องให้ข้อมูลบางอย่างแก่เรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อเต็มของผู้รับเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้รับเงินหรือบัญชี Wise ที่รับเงินและจำนวนเงินที่จะถูกโอน

11.2 ข้อจำกัดของคำสั่งชำระเงิน คำสั่งชำระเงินของคุณกับ Deemoney ไม่ว่าผ่าน Wise หรือไม่ ต้องไม่เกินกว่า 800,000 บาทไทย หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากันโดยนับรวมกันในหนึ่งวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดที่มีผลบังคับ โปรดดู ศูนย์ช่วยเหลือ ของเรา

11.3 เมื่อเราได้รับคำสั่งชำระเงินของคุณ หากเราได้รับคำสั่งชำระเงินหลังเวลาห้าโมงเย็น (GMT+7) ในวันทำการ หรือในวันที่ มิใช่วันทำการ (เช่นวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร) คำสั่งชำระเงินของคุณจะถูกถือว่าได้รับในวันทำการถัดไป

11.4 จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากคุณสร้างคำสั่งชำระเงิน เมื่อเราได้รับคำสั่งชำระเงินของคุณ เราจะแสดงคำสั่งนั้นภายใต้ส่วน “ธุรกรรม” ของบัญชี Wise ของคุณ แต่ละธุรกรรมจะถูกกำหนดหมายเลขธุรกรรมเฉพาะที่คุณสามารถตรวจสอบได้ที่นั่น คุณควรระบุหมายเลขธุรกรรมเมื่อติดต่อเราสำหรับคำสั่งชำระเงินเฉพาะใด ๆ หรือธุรกรรมอื่น ๆ

11.5 คุณต้องส่งเงินให้เราอย่างเพียงพอก่อนประมวลผลคำสั่งชำระเงิน เราอาจสามารถประมวลผลคำสั่งชำระเงินหากเราถือครองหรือได้รับเงินที่ปราศจากข้อโต้แย้งหลังการประมวลผลการเติมเงินในข้อ 9 คุณมีหน้าที่ส่งเงินให้แก่เราเพื่อทำรายการชำระเงินในเวลาอันสมควร เราไม่สามารถรับผิดชอบเวลาที่ใช้ในการส่งเงินจากธนาคารบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินของคุณมาที่เรา

11.6 ความล่าช้าในการโอนเงิน เราอาจประมวลผลคำสั่งชำระเงินล่าช้าในบางกรณี รวมถึงหากเราต้องยืนยันว่าการเบิกถอนนั้นได้รับการอนุมัติโดยคุณแล้ว อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบหรือดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล่าช้านั้น

11.7 ระยะเวลาจนสิ้นสุดการดำเนินการตามคำสั่งชำระเงินของคุณ ระยะเวลาโดยประมาณสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งชำระเงินจะถูกแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณสร้างคำสั่งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการใน ศูนย์ช่วยเหลือ ของเว็บไซต์เรา

11.8 เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าเงินนั้นถูกส่งไปยังบัญชีผู้รับภายในประมาณการที่ได้แจ้งไว้ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าเงินนั้นถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีชำระเงินของผู้รับภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งให้คุณทราบ หรือตามที่เราแจ้งไว้ใน ศูนย์ช่วยเหลือ เราไม่สามารถควบคุมระยะเวลาที่ธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับหรือผู้ให้บริการชำระเงินในส่งเงินเข้าไปยังบัญชีและทำให้ผู้รับเงินสามารถใช้เงินในบัญชีนั้นได้

11.9 การส่งเงินโดยใช้อีเมลแอดเดรส หากคุณส่งเงินให้แก่บุคคลโดยใช้อีเมลแอดเดรสที่ไม่ถูกลงทะเบียนกับเรา เงินนั้นจะไม่ถูกส่งเข้าไปยังบัญชีจนกว่าผู้รับเงินจะขอรับเงินตามขั้นตอนที่เราได้แจ้งแก่ผู้รับเงิน จนกว่ากระบวนการนั้นจะสำเร็จ จะยังไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้รับเงิน และจำนวนเงินนั้นจะยังคงเป็นของคุณอยู่ เราจะคืนเงินให้แก่คุณหากผู้รับเงินนั้นไม่ขอรับเงิน หรือไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่เรากำหนด

11.10 การปฏิเสธคำสั่งชำระเงิน หากเราไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งชำระเงินของคุณได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบ และหากเป็นไปได้ แจ้งเหตุผลของการปฏิเสธและคำอธิบายวิธีการแก้ไขเหตุขัดข้องใด ๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบหากจะเป็นการผิดกฎหมายในการดำเนินการนั้น

11.11 คุณอาจยกเลิกคำสั่งชำระเงินก่อนที่เงินของคุณถูกแลกเปลี่ยน คุณสามารถยกเลิกคำสั่งชำระเงินโดยดำเนินการตามคำแนะนำที่ระบุไว้ใน ศูนย์ช่วยเหลือ ของเรา คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งชำระเงินได้หากเงินของคุณถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงินปลายทางตามที่คุณร้องขอแล้ว

11.12 คุณต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้แก่เรานั้นถูกต้อง คุณต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้ให้แก่เราในขณะสร้างคำสั่งชำระเงินนั้นถูกต้อง หากเราดำเนินการตามคำสั่งของคุณตามข้อมูลที่คุณได้ให้แล้วนั้น จะถูกถือว่าถูกต้องแม้ว่าคุณจะดำเนินการโดยผิดพลาดก็ตาม

11.13 ความเป็นที่สุดของการชำระเงิน การส่งเงินออกและชำระเงินของธุรกรรมจะถือว่าเป็นที่สุดและเพิกถอนไม่ได้ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.14 จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณให้ข้อมูลแก่เราไม่ถูกต้อง หากคุณให้ข้อมูลแก่เราสำหรับคำสั่งชำระเงินนั้น ๆ ไม่ถูกต้อง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการคืนเงินให้แก่คุณและอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการนั้น

11.15 ฉันจะได้รับแจ้งการโอนเงินที่กำหนดไว้เมื่อไหร่? หากคุณได้กำหนดเวลาในการโอนเงินไว้ล่วงหน้า เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินที่กำหนดไว้ โดยระบุค่าธรรมเนียมทั้งหมดและประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคำสั่งโอนเงินนั้น ในการตั้งคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า คุณยินยอมให้ Wise ส่งเงินตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาใด ๆ ในวันที่กำหนดให้โอนเงินนั้น หากคุณตกลงยอมรับอีเมลยืนยัน เราจะส่งใบเสร็จการโอนเงินให้คุณหลังจากได้ส่งเงินตามคำสั่งโอนเงินที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า โปรดดู ศูนย์ช่วยเหลือ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

12.1 สิทธิ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง แอป, เว็บไซต์ Wise, API, เครื่องมือของนักพัฒนา, ตัวอย่างซอร์ซโค้ด, และ code libraries), ข้อมูล, เนื้อหา, ข้อความและเอกสารพิมพ์ออกหรือในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงคุณลักษณะและแนวทางการเชื่อมต่อ) ที่ถูกพัฒนา จัดให้มี หรือทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยเราหรือบริษัทร่วมของเราแก่คุณ รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ Wise และเทคโนโลยีใด ๆ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างขึ้นหรือตัดทอนมาจากสิ่งใด ๆ (“เนื้อหา”) และบริการของเรานั้นเป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ Wise, Deemoney และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ เนื้อหาและบริการนั้นถูกคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ รอบโลก สิทธิทั้งหมดนั้นถูกสงวนสิทธิ์

12.2 คุณสามารถใช้เนื้อหาได้อย่างไร ในขณะที่คุณใช้บริการของเรา คุณอาจใช้งานเนื้อหาเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ และเป็นไปเพียงเพื่อที่จำเป็นเพื่อใช้งานบริการของเรา ภายใต้การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง Wise หรือ Deemoney (ตามที่เกี่ยวข้อง) ได้อนุญาตให้คุณเข้าถึง และ/หรือ ใช้งานเนื้อหาหรือบริการเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อได้ ไม่สามารถโอนสิทธิได้ และไม่มีค่าใช้สิทธิ การใช้งานเนื้อหาและบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามข้อตกลงนี้โดยเฉพาะเจาะจงนั้นถูกห้าม โดยการอนุญาตให้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดในการให้บริการอื่น ๆ

12.3 เมื่อใดบ้างที่คุณไม่สามารถใช้งานเนื้อหา เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณไม่สามารถ และต้องไม่พยายามที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม:

(ก) ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเรา

(ข) โอน, อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ, ให้ยืม, ขาย, โอน, ให้เช่า, เช่า, จัดสรรหรือให้สิทธิในบริการหรือเนื้อหาให้แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ

(ค) นำออก, ทำให้เสื่อมค่า, หรือแก้ไขคำประกาศเรื่องเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเรา หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏหรือระบุอยู่ในบริการหรือบนเนื้อหาใด ๆ

(ง) ดัดแปลง ทำสำเนา แก้ไข หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในเนื้อหา หรือ

(จ) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกชิ้นเนื้อหาหรือบริการ หรือใช้งานกระบวนการใด ๆ เพื่อแยกส่วนซอร์ซโค้ดหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในเนื้อหา หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

12.4 เครื่องหมายการค้า รายการตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าของ Wise ได้ระบุอยู่ด้านล่างนี้ “WISE”, “WISE CARD”, “WISE PLATFORM”, “WISEPLATFORM”, “WISE PAY”, “WISEPAY”, “WISEBUSINESS”, “WISE BUSINESS”, “WISETRANSFER’, “WISE TRANSFER”, “TRANSFERWISE”, “BORDERLESS”, “MONEY WITHOUT BORDERS”, “Deemoney”, “Powered by Deemoney”, “Operated by Deemoney” และชื่อทางธุรกิจหรือบริการอื่น โลโก้ เครื่องหมาย กราฟฟิก หัวกระดาษ ปุ่มไอคอน และ/หรือสคริปต์ (ซึ่งอาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) และรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ทั้งจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และรูปแบบทางการค้า (trade dress) ของเราหรือของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศนั้น (“เครื่องหมายการค้า”) คุณไม่สามารถทำซ้ำ ลอกเลียน แก้ไข หรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า คุณอาจใช้โลโก้ HTML ที่เราได้ให้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนทางหน้าเว็บมายังบริการของเรา คุณไม่สามารถแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงโลโก้ HTML โดยวิธีใด ๆ หรือใช้ในประการที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการของเรา หรือแสดงในรูปแบบที่อาจเข้าใจผิดว่า Wise ให้การสนับสนุนหรือรับรอง นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้งานเครื่องหมายการค้าหรือรูปแบบทางการค้าให้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่ของเรา โดยประการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อลูกค้า หรือโดยประการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบแก่ Wise หรือ Deemoney

12.5 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทหรือโลโก้ที่เรามิได้เป็นเจ้าของที่ปรากฏในเนื้อหาหรือในบริการนั้นเป็นหรืออาจเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่แท้จริง ที่อาจเป็นหรือไม่เป็น หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับการสนับสนุนจาก Wise และอาจไม่สามารถใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ถูกต้อง

13. แอป Wise

13.1 แอปนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้และกฎเกณฑ์ของ App Store และ Google Play โดยเราอนุญาตให้คุณใช้งานแอปตามข้อตกลงฉบับนี้และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และนโยบายที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสโตร์หรือผู้ให้บริการที่เว็บไซต์อยู่ที่ App Store และ Google Play โดยเรามิได้ขายแอปให้แก่คุณ เรายังคงเป็นเจ้าของแอปตลอดเวลา

13.2 การอัพเดทแอป เราอาจอัพเดทแอปที่ให้บริการผ่าน App Store หรือ Google Play โดยขึ้นอยู่กับการอัพเดทแต่ละคราว คุณอาจไม่สามารถใช้งานบริการของเราผ่านแอปได้จนกว่าคุณจะดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันล่าสุดและยินยอมตามข้อกำหนดใหม่ใด ๆ

13.3 สิทธิในการใช้งานแอปของคุณ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุณตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ เราจะให้สิทธิในการใช้งานแอปบนอุปกรณ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งไม่สามารถโอนสิทธิได้และไม่ได้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว โดยเราขอสงวนสิทธิอื่นใดทั้งหมด

13.4 ข้อกำหนดของ App Store ข้อกำหนดดังต่อไปนี้มีผลบังคับกับการใช้งานแอปในเวอร์ชันใด ๆ ที่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple Inc. (“Apple”)

 1. Apple ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้และไม่ได้เป็นเจ้าของหรือต้องรับผิดชอบแอป

 2. Apple ไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ แก่แอป เว้นแต่ หากมีผลบังคับ การคืนเงินค่าซื้อแอป

 3. Apple ไม่รับผิดชอบการบำรุงรักษาหรือบริการสนับสนุนใด ๆ แก่แอป และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแอป รวมถึงข้อเรียกร้องเรื่องความรับผิดในสินค้าของบุคคลที่สาม ข้อเรียกร้องว่าแอปไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 4. ข้อสอบถามหรือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอป รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ต้องถูกส่งให้แก่ Wise ตามข้อตกลงฉบับนี้

 5. การอนุญาตที่ได้รับตามข้อตกลงฉบับนี้นั้นเป็นการอนุญาตอย่างจำกัดและไม่สามารถโอนสิทธิได้สำหรับการใช้แอปและผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการของ Apple และคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยคุณ รวมถึงตามที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้งาน (Usage Rules) ตามที่ระบุไว้ใน Apple’s App Store Terms of Service นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญากับบุคคลที่สามใด ๆ ขณะที่คุณใช้งานแอป เช่นสัญญาการให้บริการอินเทอร์เน็ต

 6. Apple และบริษัทลูกของ Apple นั้นเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงนี้ และเมื่อคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ จะมีสิทธิ (และถือว่าได้ยอมรับตามสิทธินั้นแล้ว) ในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ต่อคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม และโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อกำหนดข้างต้น สิทธิของเราในการเข้าทำหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลง การสละสิทธิ หรือการยุติข้อพิพาทภายใต้ข้อตกลงนี้นั้นไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึง Apple

14. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

14.1 การทำงานของเว็บไซต์หรือแอปอาจทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาอื่นใดโดยบุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) หรืออนุญาตให้เปลี่ยนทางหรือโอนถ่ายข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมถึงผ่านลิงค์

14.2 เราไม่ได้ควบคุมหรือรับรอง หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาอันสมควร อ้างอิงได้ สมบูรณ์ คุณภาพ ความถูกกฎหมาย ความมีประโยชน์ หรือความปลอดภัยของเนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของบุคคลที่สามบางประเภทอาจไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง และไม่มีข้อใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือเป็นการรับรองหรือรับประกันโดยเราในเรื่องเนื้อหาของบุคคลที่สาม โดยเราไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามและเราอาจระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปในเวลาใด ๆ นอกจากนี้ การที่เนื้อหาของบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปนั้นไม่ได้ตีความว่าเรารับรอง หรือมีความเกี่ยวข้อง กับผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามนั้น หรือการอนุญาตให้เข้าถึงได้นั้นก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการใด ๆ

14.3 การใช้งานเนื้อหาของบุคคลที่สามของคุณนั้นเป็นไปตามระดับความเสี่ยงของคุณและอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว (เช่นข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามนั้น)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ

15. ความรับผิดชอบของเราต่อความสูญเสียหรือเสียหาย

15.1 เราไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ความสูญเสียหรือเสียหายนั้นจะถือว่าคาดหมายได้หากเป็นที่ประจักษ์ว่าจะเกิดขึ้น หรือหากในขณะที่เกิดสัญญาขึ้น ทั้งเราและคุณทราบดีว่าจะเกิดขึ้น เช่น คุณได้แจ้งให้เราทราบในขณะที่ลงทะเบียนบัญชี

15.2 เราไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราหากไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดต่อความตายหรือความบาดเจ็บต่อบุคคลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือของพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมา สำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงให้เข้าใจผิด

15.3 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางธุรกิจ เท่าที่กฎหมายอนุญาต หากคุณใช้งานบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณสำหรับการสูญเสียรายได้ ธุรกิจ หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือสิ่งอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน

15.4 เราไม่รับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยเทคโนโลยี เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากไวรัส หรือการโจมตีด้วยเทคโนโลยีหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการของเรา

15.5 เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อมายังเราหรือออกไปจากเว็บไซต์ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

15.6 ความรับผิดของเราต่อการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความผิดพลาดของเรา ในกรณีที่เกิดการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือความผิดพลาดเนื่องจากความผิดของเรา เราจะดำเนินการคืนเงินให้สำหรับจำนวนที่ชำระเงินนั้นให้แก่คุณรวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เราหักชำระไว้แล้ว เราอาจขอหลักฐานว่าการชำระเงินนั้นไม่ได้รับอนุญาต โดยข้อนี้จะไม่ถูกใช้ในกรณีที่

(1) บัญชี Wise ของคุณ หรือฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยของคุณนั้นหาย ถูกขโมย หรือถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์ คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่าย GBP 35 แรกสำหรับการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เราเชื่อว่าคุณควรได้ทราบถึงความสูญหาย ถูกขโมย หรือใช้งานโดยไม่รับอนุญาต และคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่าย GBP 35 แรกหากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นกระทำของเรา หรือของบุคคลที่สามที่ดำเนินกิจกรรมแทนเรา ความรับผิดชอบของคุณต่อค่าใช้จ่าย GBP 35 แรกนั้นจะไม่มีผลบังคับแก่ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นหลังจากคุณได้แจ้งให้เราทราบว่าบัญชี Wise ของคุณนั้นอาจถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (โดยอาศัยรายละเอียดที่เราได้ให้แก่คุณ)

(2) คุณได้ดำเนินกิจกรรมที่ฉ้อโกง

(3) คุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบโดยเร็วถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบัญชี Wise ของคุณ (เช่น คุณทำรหัสผ่านหาย) คุณยังคงต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียจนกระทั่งเวลาที่คุณแจ้งให้เราทราบ

(4) ธุรกรรมชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อร้ายแรงที่ทำให้บัญชี Wise ของคุณถูกเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณในการใช้งานบัญชี Wise โดยวิธ๊การที่กำหนดในข้อตกลงนี้ ในกรณีดังกล่าวนี้ คุณต้องรับผิดชอบในความสูญเสียทั้งหมดแต่ผู้เดียว หรือ

(5) คุณไม่แจ้งให้เราทราบถึงการไม่ได้รับอนุญาตหรือธุรกรรมที่เสร็จสิ้นโดยไม่ถูกต้องภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่เกิดธุรกรรมนั้นขึ้น

15.7 เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เรา (และบริษัทในเครือ) ไม่รับผิดชอบต่อความไม่สามารถในการส่งมอบหรือล่าช้าเนื่องมาจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

15.8 คุณต้องรับผิดชอบสำหรับการละเมิดต่อการละเมิดต่อข้อตกลงหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดต่อข้อตกลงนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับ และ/หรือ การใช้งานบริการของคุณหรือของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะป้องกันและชดเชยให้แก่เราและบริษัทในเครือของเรา โดยข้อกำหนดนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้ภายหลังความสัมพันธ์ของเรายุติลง

15.9 จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณค้างชำระเงินกับเรา ในกรณีที่คุณต้องรับผิดชอบจำนวนเงินใด ๆ ที่ต้องชำระให้แก่เราด้วยเหตุผลใด ๆ คุณตกลงที่จะชำระเงินค้างจ่ายทั้งหมดให้แก่เราในทันทีที่เรียกร้องพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณไม่ชำระเงินค้างชำระ โดยที่ไม่ได้เป็นการการกระทบกระเทือนสิทธิอื่นที่เรามี เราสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บหนี้คงค้างโดยใช้การชำระเงินที่ได้รับเพื่อรายการโอนเงินนั้น และคุณตกลงที่จะชดเชยเงินให้แก่เราด้วยวิธีอื่น เราอาจเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระแก่เราผ่านทางหน่วยงานทวงถามหนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้งานผู้ให้บริการทวงถามหนี้ เราอาจเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้ข้อตกลงนี้

15.10 การสละสิทธิ หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ถือบัญชี Wise รายอื่น หรือบุคคลที่สามที่คุณส่งหรือรับเงินจากการใช้บริการ คุณสละสิทธิที่จะเรียกร้องหรือเรียกค่าเสียหาย (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ และไม่ว่าทราบหรือไม่ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้น ๆ จากเรา ในการสละสิทธินี้ คุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิความคุ้มครอง (ไม่ว่าตามกฎหมายหรืออื่นใด) ที่อาจจำกัดการสละสิทธินี้ให้รวมถึงเฉพาะแต่ข้อเรียกร้องที่คุณทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่เพื่อประโยชน์ของคุณในขณะที่คุณตกลงกับการสละสิทธินี้

15.11 การแถลงไม่รับประกัน บริการนั้นถูกให้บริการอย่าง “ในสภาพที่เป็น” “ในขณะที่มีอยู่” และ “ในขณะที่ใช้งานได้” โดยปราศจากการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือไม่โดยการตีความ หรือตามกฎหมาย โดย Wise ไม่รับรองการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความเหมาะสมเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด เราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับบริการเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ รวมถึงการรับประกันความเหมาะสมเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด และสิทธิ

15.12 ความใช้งานได้ของบริการ เราจะพยายามทำให้บริการของเราสามารถใช้งานได้โดยคุณเมื่อคุณต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าบริการของเรานั้นจะสามารถให้บริการได้หรือไม่ถูกระงับ เราอาจระงับ เพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ ของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับเหตุผลใด ๆ ที่บริการของเราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ ณ เวลาหนึ่งเวลาใด หรือในช่วงเวลาใด ๆ

15.13 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเข้ากับบริการของเรา หากคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีของคุณ เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงนั้นของบุคคลที่สามหากเรามีข้อกังวลว่าอาจเกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฉ้อโกงโดยบุคคลที่สาม เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราดำเนินการเช่นนี้ ไม่ว่าก่อนหรือในทันทีหลังจากเราปฏิเสธการเข้าถึง เว้นแต่การแจ้งให้คุณทราบนั้นจะเป็นการผิดกฎหมายหรือลดทอนความมีประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา

16. สิทธิของเราในการเปลี่ยนแปลง

16.1 เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้โดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยการแจ้งให้ทราบนี้อาจดำเนินการผ่านทางอีเมลหรือประกาศในแอปหรือในเว็บเพจของเรา หากเราทำเช่นนี้ คุณอาจยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้โดยมีผลทันทีโดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงการแจ้ง (โปรดดูข้อ 7) หากเราไม่ได้รับแจ้งจากคุณภายในระยะเวลาแจ้งให้ทราบ คุณจะถูกถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นและจะมีผลบังคับแก่คุณในวันที่กำหนดไว้ในการแจ้งนั้น

16.2 ในบางกรณี เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยมีผลทันที โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อ 16.1 เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันในกรณีที่ (1) มีผลเป็นคุณกับคุณ (2) จำเป็นตามกฎหมาย (3) เกี่ยวข้องกับการเพิ่มบริการใหม่ หรือฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับบริการที่มีอยู่ หรือ (4) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ลดทอนสิทธิหรือเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่คุณ และจะมีผลทันทีหากได้กำหนดไว้ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและคุณไม่มีสิทธิโต้แย้งการเปลี่ยนแปลงนั้น

17. ข้อร้องเรียน

17.1 หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเราหรือบริการของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตามกระบวนการร้องเรียนของเรา

18. ข้อกำหนดสำคัญอื่น ๆ

18.1 สิทธิของบุคคลที่สาม ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับเรา โดยบุคคลอื่นใดไม่สามารถมีสิทธิหรือใช้บังคับข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องได้รับการตกลงจากบุคคลอื่นใดเพื่อยุติหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

18.2 การโอนสิทธิ คุณไม่สามารถโอน จำหน่าย จำนอง สร้างหลักประกัน ว่าจ้างช่วง สร้างทรัสต์ หรือดำเนินการใด ๆ กับสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณหรือหน้าที่ตามข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เราสงวนสิทธิในการโอน จำหน่าย หรือแปลงหนี้ตามสัญญาฉบับนี้หรือสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ สิ่งนี้ไม่กระทบถึงสิทธิในการยกเลิกบัญชี Wise ของคุณภายใต้ข้อ 7

18.3 ความเป็นโมฆะแยกเส่วน ในแต่ละข้อของข้อตกลงฉบับนี้นั้นสามารถแยกต่างหากจากกันได้ หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าข้อกำหนดใดนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ส่วนที่เหลือนั้นยังคงมีผลบังคับต่อไป

18.4 การบังคับใช้ หากเราบังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ล่าช้า เรายังคงสามารถบังคับใช้สิทธินั้นได้ในภายหลัง หากเราแจ้งให้คุณดำเนินการใด ๆ ล่าช้า จะไม่ถือเป็นการห้ามมิให้เราดำเนินการเช่นนั้นกับคุณในภายหลัง

18.5 ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงฉบับนี้ยกเลิกและลบล้างสัญญาใด ๆ ที่มีขึ้นก่อนหน้าระหว่างเรากับคุณ ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสำคัญของข้อตกลงนี้

18.6 กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือ ข้อตกลงนี้จะถูกเสนอต่อศาลในประเทศไทย

18.7 ข้อตกลงนี้ถูกจัดเตรียมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยของข้อตกลงนี้ ให้ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับ